TAŞITAN ÜYELİK ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Taşımacı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”):

Bir tarafta;

(1) Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş, şirket merkezi Barbaros Mah. Al Zambak Sok. Varyap Meridian A Blok Grand Tower No: 2/85 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan, Gelal Teknoloji Anonim Şirketi (“GELAL”); ile

Diğer tarafta;

(2) GELAL tarafından kurulan sanal platformlarda üçüncü kişilerce verilen taşıma hizmetinden (“Hizmet/ler”) Hizmet alan sıfatıyla faydalanan ve taşıtmasını engelleyecek herhangi bir kısıtlama olmaksızın kendisine ait ya da taşıtma yetkisine sahip olduğu eşyaları (“Eşya”) taşıtmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler (“TAŞITAN”)

Arasında sanal ortamda kabul edilmek suretiyle, sanal ortamda kabul edilerek GELAL’ın sisteminde bu kayıt oluştuğu anda (“Yürürlük Tarihi”) akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de GELAL ve TAŞIMACI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

ŞÖYLE Kİ:

GELAL, Hizmetler’in ifası için gereken ehliyetlere, yetki belgelerine, ruhsatlara, eğitim ve yeterliliklere sahip olduğunu GELAL’a bildiren taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel üçüncü kişiler (“TAŞIMACI”) ile TAŞITAN’ları bir araya getiren; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca aracı hizmet sağlayıcı sıfatını haiz sanal bir teknoloji platformudur. GELAL, aracı hizmet sağlayıcı olarak hizmetlerini, yazılım ve teknolojisi kendisine ait olan “www.gelal.com” internet sitesi (“Web Sitesi”) ve/veya GELAL mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) (bundan sonra Web Sitesi ve Mobil Uygulama birlikte “Uygulama” olarak anılacaktır) üzerinden sunmaktadır.

ŞİMDİ, DOLAYISIYLA, yukarıdaki hususlar ve karşılıklı taahhütler ışığında Taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

1. TANIMLAR

ALICI: TAŞITAN tarafından belirlenen ve TAŞIMACI’nın Eşya’yı teslim edeceği üçüncü kişiyi;

Eşya: TAŞITAN’a taşıtmasını engelleyen herhangi bir kısıtlama olmaksızın ait olan ya da TAŞITAN’ın taşıtma yetkisine sahip olduğu, TAŞIMACI tarafından sunulan Hizmet’e konu malları;

GELAL Hizmet Bedeli: GELAL tarafından sunulan aracı hizmet sağlayıcı hizmetleri karşılığında GELAL'ın hak kazandığı, TAŞITAN tarafından yapılan toplam ödemenin bir kısmını teşkil eden hizmet bedelini;

GELAL Müşteri Hizmetleri: TAŞIMACI ya da TAŞITAN’ın sipariş ve/veya onay aşamasında, eşyanın taşınmasında ya da taşınmasından sonra Hizmetler’e ilişkin destek alabilmek için arayabileceği çağrı merkezini;

Hizmet/ler: TAŞIMACI’nın Uygulama aracılığı ile TAŞITAN’a yaya olarak ya da çeşitli araçlar (motosiklet, ATV, otomobil, kamyonet, kamyon, tır, SUV, özel minibüs, otobüs, uçak, helikopter ve benzeri ulaşım araçları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanılarak sunulacak olan taşıma hizmetlerini;

TAŞITAN Şifresi: GELAL tarafından TAŞITAN’a tanımlanan, TAŞITAN’ın Uygulama’ya erişmesini ve Uygulama’yı kullanmasını sağlayan şifreli kimlik ve parola anahtarını;

Taşıma Bedeli: TAŞIMACI tarafından sunulacak olan Hizmetler karşılığında, Uygulama üzerinden TAŞITAN’dan tahsilatı yapılan toplam ödemeden GELAL Hizmet Bedeli çıkarıldıktan sonra TAŞIMACI’ya aktarılacak olan taşıma hizmet bedelini;

TAŞITAN: Hizmetler’e erişmek amacıyla Uygulama’yı kullanan, Eşya’yı taşıtmak isteyen, tüzel kişi veya 18 yaşından büyük gerçek kişiyi;

TAŞITAN Bilgileri: TAŞITAN’ın Hizmet talebi üzerine TAŞIMACI ile paylaşılacak olan isim, unvan, alım noktası adresi, iletişim bilgileri, gönderi bilgileri, teslim noktası adresi ve TAŞITAN tarafından Uygulama üzerinden sisteme girilmiş olan tüm kişisel bilgiler ve diğer bilgileri;

TAŞIMACI: Taşıma Bedeli karşılığında, Uygulama aracılığıyla sunulan Hizmetler’i ifa edecek olan, Hizmetler’in ifası için gereken izin, ehliyetler ve diğer belgelere sahip olduğunu belirten gerçek ve tüzel kişileri;

Toplam Taşıma Bedeli: TAŞITAN tarafından ödenecek, Taşıma Bedeli ve GELAL Hizmet Bedeli’ni kapsayan toplam hizmet bedelini;

Uygulama: TAŞIMACI ile TAŞITAN’ı bir araya getiren, TAŞITAN’ın Hizmet taleplerinin karşılanması amacıyla Uygulama üzerinden Hizmet taleplerinin TAŞIMACI’ya iletilmesini sağlayan ve GELAL tarafından tasarlanmış olan, GELAL’ın münhasır takdirinde olarak zaman zaman güncellenebilen ya da değiştirilebilen, tüm mali ve telif hakları GELAL’a ait olan Web Sitesi ve Mobil Uygulama’yı ifade eder.

2. TAŞITAN’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HİZMETLER’İN SUNULMASI

2.1. TAŞITAN’ın Uygulamaya Kayıt Olması ve Üyelik Koşulları

2.1.1.TAŞITAN; IOS veya ANDROID uyumlu cep telefonu veya tablete Mobil Uygulama’yı indirerek ya da bilgisayar veya sayılan cihazlar üzerinden Web Sitesi’ne giriş yaparak, sistem üzerinden bir profil oluşturmak suretiyle kayıt olacaktır. TAŞITAN, kayıt işlemini tamamlayıp GSM numarasını onayladıktan sonra şifresini girerek işbu Sözleşme’de yer alan şartlar dâhilinde Uygulama’yı kullanabilecektir.

2.1.2. Gerçek kişi TAŞITAN, ayırt etme gücüne sahip olduğunu, kısıtlı olmadığını, reşit olduğunu, kayıt sırasında verdiği bütün bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili bilgileri derhal güncelleyeceğini, verdiği bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetler’den faydalanmak için talep edilen bilgilerin kapsamı münhasıran GELAL tarafından belirlenir ve tek taraflı olarak değiştirilip genişletilebilir. GELAL, herhangi bir gerekçe göstermeksizin üyelik başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

2.1.3. TAŞITAN, “GELAL Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”ni okuduğunu, kayıt esnasında GELAL ile paylaştığı kişisel verilerinin kendisine hizmet verecek olan TAŞIMACI ile paylaşılacağı hususunda aydınlatıldığını, bu paylaşımın Sözleşme’nin ifası ve Hizmetler’in sağlanması için zorunlu olduğunu, kişisel verilerinin TAŞIMACI ile bu kapsamda ve Aydınlatma Metninde sayılan amaçla sınırlı olmak üzere işleneceğini ve üçüncü kişilere aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.1.4. TAŞITAN, GELAL ile paylaşmış olduğu kişisel verilerini Mobil Uygulama aracılığıyla veya Web Sitesi üzerinden her zaman güncelleyebilir, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11’inci maddesinde sayılan haklarını kullanmak üzere GELAL’a başvurabilir ya da üyeliğini sona erdirerek kişisel verilerinin GELAL tarafından ilgili mevzuatta öngörülen süreler sonunda silinmesini sağlayabilir.

2.2. TAŞITAN Şifresi

2.2.1. Hizmet’in sağlanması amacıyla sınırlı olarak Uygulama’ya giriş yapabilmesi ve Uygulama’da yer alan bilgilere erişebilmesi için TAŞITAN’a özel bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanacaktır. TAŞITAN, kullanıcı adını ve şifresini gizli tutacağını, herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmayacağını, bu şifrenin yanlış kullanımından ya da çalınması/kaybolması hallerinden doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını, işbu maddenin ihlali ve/veya kullanıcı adı ve şifresinin hatalı kullanımı ya da çalınması/kaybolması hallerinde derhal GELAL Müşteri Hizmetleri’ne bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.3. TAŞIMACI ile TAŞITAN Arasında Hizmet İlişkisinin Kurulması

2.3.1.TAŞIMACI’nın, TAŞITAN’ın Hizmet taleplerini, müsaitlik durumuna göre Uygulama üzerinden kabul etmesi sonucunda TAŞIMACI ile TAŞITAN arasında Hizmet ilişkisi kurulmuş olur. GELAL, aracı hizmet sağlayıcı olarak bu Hizmet ilişkisinin tarafı değildir.

2.3.2. TAŞITAN, Uygulama’ya kayıt esnasında kendisinden talep edilen bütün bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle kayıt olduktan sonra Hizmetler’den faydalanmak için talepte bulunduğunda, konumuna en yakın TAŞIMACI, Uygulama aracılığıyla TAŞITAN’a yönlendirilir. TAŞIMACI, Hizmet talebini kabul ettiği takdirde TAŞIMACI’ya ait bilgiler TAŞITAN ile paylaşılır.

2.4. TAŞIMACI Bilgilerinin Gizliliği ve Korunması

2.4.1. TAŞITAN, TAŞIMACI Bilgileri’nin yalnızca işbu Sözleşme’nin ifası ve Hizmetler’in sağlanabilmesi amacıyla kendisine aktarılacağı hususunda aydınlatıldığını ve başta TAŞIMACI’nın kişisel verileri olmak üzere tüm TAŞIMACI Bilgileri’ni:

(i) Her ne sebeple olursa olsun, işbu Sözleşme kapsamında, işbu Sözleşme’nin ifası ve Hizmetler’in sağlanabilmesi amaçları dışında herhangi bir amaçla kullanmayacağını,

(ii) Hiçbir şart altında üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için azami özeni göstereceğini ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını,

(iii) GELAL tarafından öngörülen ve belirtilen amaçlar haricinde işlemesi halinde veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ve ilgili ikincil düzenlemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın mevzuattan doğan tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.4.2. TAŞIMACI, işbu madde kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda GELAL’ın itibar ve kâr kaybı ve ödemek zorunda kalacağı idari para cezaları dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, GELAL ve TAŞITAN’ın her türlü zararından münhasıran sorumlu olacağını, bu zararları GELAL’ın ilk talebi üzerine nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.5. Uygulama’nın Kullanımı ve Hizmet Detayları

2.5.1. TAŞITAN, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan; Ek-1 Taşıma Şartları’nı okuduğunu, anladığını, Uygulama’yı kullanırken ve Hizmetler’den faydalanırken Taşıma Şartları’na uygun olarak hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.5.2. TAŞITAN, GELAL’ın Yönetmelik uyarınca bir aracı hizmet sağlayıcı olduğunu ve TAŞITAN ile TAŞIMACI arasındaki Hizmet ilişkisinde taraf olmadığını, Uygulama aracılığıyla sunulan Hizmetler’in sisteme kayıtlı TAŞIMACI tarafından sağlanacağını, GELAL’ın TAŞITAN’a karşı, TAŞIMACI’nın davranışlarından, performansından sorumlu olmadığını, Hizmetler’e ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüt vermediğini ve bu bağlamda GELAL’ın Hizmetler’in sunulması sırasında meydana gelebilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve TAŞITAN ile TAŞIMACI arasındaki Hizmet ilişkisi kapsamında her türlü taleplerini TAŞITAN’a iletmesi gerektiğini kabul ve beyan etmektedir. İşbu Sözleşme’de ve eklerinde aksi belirtilmedikçe, TAŞIMACI’nın kusuru nedeniyle Eşya’da meydana gelen zararlardan TAŞIMACI sorumludur.

2.5.3. GELAL, TAŞITAN ile Hizmet’e ilişkin tahmini veriler (tahmini varış süresi, taşıma mesafesi vb.) paylaşmaktadır. Bu bilgiler elektronik ortamda birtakım sistemler aracılığıyla hesaplanarak TAŞITAN ile yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılmaktadır. Bu bilgiler GELAL tarafından ya da TAŞIMACI tarafından TAŞITAN’a herhangi bir taahhüt verildiği anlamına gelmemektedir. GELAL, bu bilgilerin gerçeği yansıtmamasından veya olası gecikmelerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.5.4. TAŞIMACI, Eşya’yı TAŞITAN tarafından belirlenen adresten, TAŞITAN tarafından belirlenen zamanda teslim almak ve TAŞITAN tarafından belirlenen diğer adreste ALICI’ya teslim etmekle yükümlüdür. TAŞITAN veya ALICI’nın Eşya’nın teslim alınacağı veya teslim edileceği adreste bulunamaması durumunda Ek-1 Taşıma Şartları hükümlerine göre hareket edilecektir.

2.5.5. TAŞITAN tarafından hizmet talep edilmesiyle birlikte GELAL, Toplam Taşıma Bedeli’ni ön provizyon olarak tutar. Hizmet talebinin TAŞIMACI tarafından kabul edilmesinin ardından tahsilat yapılır. TAŞIMACI bulunmaması durumunda provizyon iptal edilir.

2.5.6. TAŞITAN, Uygulama üzerinden Hizmet talebinde bulunduktan sonra TAŞIMACI fiilen Eşya’yı teslim alıncaya kadar, Taşıma Şartları çerçevesinde Hizmet’i almaktan vazgeçme hakkına sahiptir. TAŞITAN, iptale ilişkin ücretlerin ödeme yapmış olduğu miktardan kesileceğini ve kalan kısmın hesabına iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.5.7. GELAL, TAŞITAN’dan ya da TAŞIMACI’dan kaynaklanan her türlü durum ve aksaklıklar sebebiyle Hizmetler’in ifa edilememesi nedeniyle hiçbir şart altında sorumlu tutulamayacak ve TAŞITAN, bu nedenle GELAL’dan herhangi bir hak, alacak, zarar yahut tazminat veya kayıplarının giderilmesi talebinde bulunamayacaktır.

2.5.8. TAŞITAN, Uygulama’yı kullanabilmek için bağlı bulunduğu mobil operatör ya da internet hizmet sağlayıcından kaynaklanan bağlantı sorunları neticesinde meydana gelebilecek gecikme, aksama ve sair durumlar nedeniyle doğan zararlardan GELAL’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder.

2.5.9. GELAL, bir aracı hizmet sağlayıcı olarak, Yönetmelik hükümleri uyarınca, Uygulama’yı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

2.6. TAŞITAN’ın Uymakla Yükümlü Olduğu Kurallar

2.6.1. TAŞITAN, işbu Sözleşme süresince, Sözleşme kapsamında veya sonradan GELAL tarafından belirlenen kurallara ve işbu Sözleşme’nin Ek-2’sinde yer alan “Taşıma Şartları”na istisnasız olarak uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.6.2. GELAL tarafından yönetilen Uygulama’da, TAŞIMACI’nın sunduğu hizmetten yararlanan TAŞITAN, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanacağını, Uygulama vasıtasıyla gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai her türlü sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder. Yönetmelik uyarınca aracı hizmet sağlayıcı niteliğini haiz GELAL, TAŞITAN’ın ve TAŞIMACI’nın Uygulama aracılığıyla ve/veya dâhilinde, işbu Sözleşme’ye ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerden doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. TAŞITAN, işbu madde hükmüne aykırı davranışları nedeniyle GELAL’ın uğradığı doğrudan veya dolaylı her türlü zararı, GELAL’ın ilk talebi üzerine nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.6.3. TAŞITAN’ın işbu Sözleşme’ye aykırı davrandığının tespiti halinde, GELAL, TAŞITAN’ın üyeliğini askıya alma ve/veya Sözleşme’yi haklı nedenle feshederek TAŞITAN’ı Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar. Bu kapsamda yapılacak Sözleşme’nin feshi işlemi Uygulama üzerinden TTK m. 18/3 uyarınca herhangi bir fesih bildirimine gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir. Taraflar bu noktada fesih işleminin gerçekleşmesine ilişkin ispatın GELAL’ın kayıtlarıyla da gerçekleştirilebileceğini; bu durumun TAŞITAN’ın ispat yükünü ortadan kaldırmadığını ve işin doğası gereği gerekli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.7. Uygulama Üzerinden Yapılacak Yorum, Puanlama ve Şikayetler

2.7.1. TAŞITAN ve TAŞIMACI, Uygulama aracılığı ile Hizmet’e ve/veya diğer tarafa puan verebilecek, kendi takdirlerinde olmak üzere birbirlerinden yorum ya da geri bildirim talebinde bulunabilecektir.

2.7.2. GELAL, TAŞITAN ile TAŞIMACI arasındaki iletişime müdahil olmayacak ve ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafta herhangi bir görev üstlenmeyecektir. Ancak GELAL, yorumlarda yer alan ifadeleri, GELAL’ın faaliyet konusuyla ilgili herhangi bir durumda KVKK’de belirlenen işleme şartlarına uygun olarak TAŞITAN’ın onayı aranmaksızın üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. GELAL, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, TAŞIMACI ve/veya TAŞITAN tarafından bırakılan geri bildirim ve/veya yorumların içeriğinin genel ahlaka aykırı, küçük düşürücü nitelikte olması, bazı özel kişisel bilgiler içermesi, KVKK başta olmak üzere yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerini ve/veya GELAL’ın şirket politikalarını ihlal etmesi halinde, herhangi bir sebep göstermeksizin, ilgili yorumları düzenleme ve kaldırma hakkına sahiptir.

2.7.3. TAŞITAN yazacağı yorumların içeriğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını ve bu yorumlardan dolayı GELAL’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda GELAL’ın her türlü zararını ilk talep üzerine nakden ve defaten GELAL’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.7.4. TAŞITAN, Uygulama aracılığıyla Hizmet aldığı ve sair nedenlerle şikâyetçi olduğu TAŞIMACI’yı, Uygulama içindeki şikâyet bölümünden veya 0850 255 13 13 numarasından müşteri hizmetlerini arayarak GELAL’a bildirebilir. GELAL’ın taraflar arasında vuku bulan uyuşmazlıkları çözüme kavuşturma veya herhangi bir taraf lehine yahut aleyhine karar verme yükümlülüğü yoktur. GELAL, TAŞITAN’ın yahut TAŞIMACI’nın davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. GELAL, kendisine iletilen şikâyeti inceledikten sonra, gerekli görmesi halinde TAŞIMACI/TAŞITAN’a uyarıları yapma, ilgili kişileri Uygulama’dan tamamen çıkarma veya üyeliklerini askıya alma dâhil gerekli gördüğü tüm aksiyonları tek taraflı olarak alabilir. TAŞITAN ya da TAŞIMACI, bu nedenle herhangi bir hak, alacak, denkleştirme ve zararlarının giderilmesi talebinde bulunamaz.

2.8. Güncellemeler ve Konum Hizmetleri

2.8.1. Uygulama üzerinden Hizmetler’den yararlanabilmek için TAŞITAN’ın, kullanmakta olduğu bilgisayar, cep telefonu ve/veya tablete indireceği Uygulama’ya ya da Uygulama’ya erişim sağladığı tarayıcıya ilişkin güncellemeleri takip etmesi gerekmektedir. Uygulama ve tarayıcılara ilişkin yenilik ve güncellemelerin indirilmemesinden kaynaklanabilecek aksaklıklardan GELAL sorumlu olmayacaktır.

2.8.2. TAŞITAN, coğrafi konum bilgilerinin, Hizmet’in sağlanabilmesi amacıyla, kullanmakta olduğu bilgisayar, cep telefonu ve/veya tablet aracılığıyla GELAL’a iletileceğini kabul ve beyan etmektedir. Bu kapsamda TAŞITAN, coğrafi konumu dâhil olmak üzere kişisel verilerinin:

(i) Uygulama’ya giriş yaptığı veya Uygulama üzerinden talepte bulunduğu zaman GELAL tarafından izleneceğini;

(ii) Uygulama aracılığı ile Hizmetler’in sağlanmasından önceki ve Hizmetler’in sağlanması aşamalarında Hizmet’i sağlayacak olan TAŞIMACI’larla ve ayrıca Hizmetler’in sunulması için gerekli olduğu ölçüde üçüncü kişilerle paylaşabileceğini kabul etmektedir.

3. ÖDEME KOŞULLARI

3.1. Ödeme Koşulları

3.1.1. TAŞITAN, Toplam Taşıma Bedeli’ni NESTPAY Ödeme Hizmetleri A.Ş. ya da GELAL’ın anlaşabileceği diğer banka ve ödeme hizmeti sağlayıcı şirketler (“ÖHS”) vasıtasıyla GELAL’a ödeyecektir. ÖHS, GELAL adına tahsilat yapmaya yetkili, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ya da Merkez Bankası tarafından lisanslanmış bir ödeme kuruluşudur. Toplam Taşıma Bedeli, TAŞITAN’ın kullanmak istediği banka/kredi kartlarından, yetkili ÖHS tarafından tahsil edilmektedir. TAŞITAN, kart ekstresinde, Uygulama üzerinden yapmış olduğu ödemelere ilişkin tahsilat yapan kurum olarak ÖHS’nin unvanını görecektir.

3.1.2. TAŞITAN’ın Uygulama’dan Hizmet talep etmesini takiben, TAŞIMACI tarafından sunulacak Hizmetler’in ve GELAL’ın aracı hizmet sağlayıcı olarak verdiği hizmetin karşılığı olan Toplam Taşıma Bedeli’nin tamamı, kullanmak istediği kredi/banka kartından ön provizyon olarak tahsil edilerek ödeme hizmeti sağlayıcının güvenli hesabında tutulur. Uygun bir TAŞIMACI’nın Hizmet talebini kabul etmesi durumunda, ön provizyon tam tahsilata çevrilerek GELAL hesabına aktarılır. Hizmet talebinin hiçbir TAŞIMACI tarafından kabul edilmemesi ve/veya Hizmet talebini kabul eden TAŞIMACI tarafından herhangi bir sebepten dolayı Hizmet’in verilememesi durumunda tahsil edilen bedel TAŞITAN’ın sistemde kayıtlı kartına aynı miktarda (ÖHS’nin yapabileceği kanuni kesintiler hariç olmak üzere) iade edilir.

3.1.3. TAŞITAN’ın, Uygulama üzerinden Hizmet talebinde bulunduktan sonra TAŞIMACI fiilen Eşya’yı teslim alıncaya kadar, Taşıma Şartları çerçevesinde Hizmet’i almaktan vazgeçmesi halinde, iptale ilişkin ücretler, ödeme yapmış olduğu miktardan kesilecek ve kalan kısım, TAŞITAN’ın hesabına iade edilecektir

3.1.4. Taşıma Bedeli, ancak Hizmet’in usulüne uygun olarak tamamlanmasının ardından TAŞIMACI hesabına aktarılacaktır. TAŞITAN, GELAL’a yapacağı ödeme ile birlikte ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır. TAŞITAN, TAŞIMACI’ya, Ek-1 Taşıma Şartları’nda belirtilen fazladan bekleme halinde Bekleme Ücreti dışında elden veya internet ortamında bir ödeme yapmayacaktır. GELAL, doğrudan TAŞIMACI’ya yapılan ödemelere ilişkin bir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.1.5. GELAL, TAŞIMACI ile TAŞITAN arasındaki Hizmet ilişkisinin bir tarafı değildir. TAŞIMACI tarafından sunulan Hizmetler’e ilişkin fatura, makbuz veya sair taşıma belgesi düzenlenmesine ilişkin her türlü yükümlülük TAŞIMACI üzerinde olup, GELAL’ın bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. TAŞITAN, bu kapsamdaki taleplerinin muhatabının münhasıran TAŞIMACI olduğunu, GELAL tarafından kendi adına veya bağlı bulunduğu şirket adına herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan Hizmet nedeniyle doğan her türlü verginin ödenmesinden TAŞIMACI sorumludur.

3.2. Kredi/Banka Kartı Bilgileri

3.2.1. TAŞITAN, kullanacağı banka/kredi kartlarına ilişkin kart numarası, kart hamilinin ismi gibi bilgilerin Uygulama’ya girişini yapar. TAŞITAN tarafından talep edilmesi halinde kart bilgileri, daha sonraki ödemelerde tekrar kart bilgilerini girmeye gerek kalmaması için kaydedilebilir. TAŞITAN, Uygulama’ya birden fazla banka/kredi kartı kaydedebilir. TAŞITAN’ın banka/kredi kartı bilgileri GELAL tarafından saklanmamakta olup, ÖHS’nin özel güvenlikli altyapısında saklanmaktadır. GELAL ya da herhangi bir yetkisiz üçüncü kişinin bu bilgilere erişimi söz konusu değildir. TAŞITAN, dilediği zaman Uygulama’ya girmiş olduğu banka/kredi kartı bilgilerini Uygulama üzerinden değiştirebilir, silebilir, Uygulama’ya yeni kartlarını kaydedebilir. TAŞITAN tarafından Uygulama’ya kaydedilen kart bilgilerinin geçersiz olduğunun ya da kaydedilen kartın süresinin dolmuş olduğunun saptanması durumunda kart bilgileri silinecektir.

3.2.2. Ödeme için tercih edilen banka/kredi kartının ya da diğer ödeme aracının limitinin dolu olması veya başkaca bir nedenle ödemenin yapılamaması halinde TAŞITAN, Uygulama’ya kaydettiği diğer banka/kredi kartı yahut ödeme aracı vasıtasıyla veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme işlemini tamamlayabilir. Ödemenin banka/kredi kartlarında yahut sair ödeme araçlarındaki herhangi bir sorundan dolayı ya da bakiye yetersizliği sebebiyle yapılamaması durumunda, TAŞITAN’dan, karta yükleme yapması ya da limiti olan başka bir kartı sisteme tanıtması talep edilecektir.

3.2.3. TAŞITAN, kullandığı ve/veya Uygulama’ya kaydettiği banka/kredi kartları ve tüm sair ödeme vasıtalarının yetkili hamili olduğunu, belirtilen kart ve ödeme vasıtaları üzerinde her türlü kullanım hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. TAŞITAN, işbu madde hükmüne aykırılık durumunda GELAL’ın itibar ve kâr kaybı ve dolandırıcılık ya da başkaca bir sebeple ödemek zorunda kalacağı para cezaları dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, GELAL’ın her türlü zararından münhasıran sorumlu olacağını, bu zararları GELAL’ın ilk talebi üzerine nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. GELAL uğrayacağı her türlü zararı TAŞITAN’a rücu etme hakkına sahiptir.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Uygulama’ya ilişkin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (“Fikri Mülkiyet”) GELAL’a aittir. TAŞITAN, GELAL Hizmetler’ini, Uygulama ve GELAL’a ait bilgileri ve GELAL’ın Fikri Mülkiyet’ini ticari amaçlarla kullanamaz. TAŞITAN, GELAL’ın izni olmaksızın, GELAL’ın Fikri Mülkiyet’ini çoğaltamaz, dağıtamaz, bunlardan türemiş çalışmalar ve tersine mühendislik faaliyetleri yapamaz veya hazırlayamaz ve de Uygulama’da yer alan hiçbir bilgiyi listeleyemez ve endeksleyemez. GELAL’ın Fikri Mülkiyet’i, GELAL ticari markaları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

4.2. İşbu Sözleşme kapsamındaki hiçbir hüküm, GELAL’ın sahibi olduğu herhangi bir fikri ve/veya sınai hakkın devri neticesini doğurmayacak olup; Sözleşme öncesinde, süresince ve/veya sonrasında Uygulama ve GELAL Hizmetleri ile ilgili var olan ve doğacak bütün haklar GELAL’a aittir. Bu kapsamda TAŞITAN, Uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri, GELAL’ın sahibi olduğu yazılımları, markaları ve adları/unvanları, kullandığı sembolleri, logo ve işaretleri ile GELAL’ın sahibi olduğu diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını ya da bunlarla karışıklık ve/veya haksız rekabet yaratacak derecede benzerlerini hiçbir şekil ve şart altında kullanmayacağını, tescil ettirmeyeceğini, onlar üzerinde hak iddia etmeyeceğini kabul etmektedir.

5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

5.1. TAŞITAN, GELAL’ın çalışanları, paysahipleri, yöneticileri, temsilcileri ve danışmanları tarafından TAŞITAN’a işbu Sözleşme süresince sözlü, yazılı veya başka bir şekilde açıklanan veya TAŞITAN’ın başka bir surette öğrendiği, GELAL’ın her türlü ticari bilgileri; finansal bilgileri; teknik ya da fiyatlandırma bilgileri; ticari sırları; GELAL’ın üçüncü kişilerle olan sözleşmesel ve sözleşmesel olmayan her türlü ilişkileri ve bu ilişkilerin detayları; iş, ürün, satış, pazarlama, büyüme diğer her türlü ticari stratejileri; iş planları; geçmiş projelerine ve işlerine ilişkin ödeme, maliyet, fiyat ve kâr bilgileri; müşterileri, yatırımcıları, potansiyel yatırımcıları, sponsorları ve iş ortakları ve de bunlarla olan ilişkilerin detayları; GELAL’ın üçüncü kişilere vermiş olduğu her türlü taahhütleri; piyasa verileri; personeli, yetkilileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları ve GELAL ile ilişkili üçüncü kişiler ile ilgili, becerileri, uzmanlıkları, deneyim ve ücretleri gibi başta kişisel veriler olmak üzere her türlü bilgileri; know-how; formülleri; işlemleri; tasarımları; fotoğrafları; çizimleri; fikirleri; örnekleri ve diğer her türlü fikri ya da sınai mülkiyete konu eser, marka, tasarım ve patentleri dahil fakat bunlarla da sınırlı olmamak üzere GELAL ile ilgili her türlü bilgi, doküman, veri, kayıt ve görüşleri (“Gizli Bilgi”), GELAL’ın yazılı onayını almaksızın açıklamayacak veya burada belirtilen sunulma amacı dışında kullanmayacak ve iyiniyetle gizli tutacaktır.

5.2. TAŞITAN, işbu Sözleşme süresi içinde ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden süre boyunca (en az 2 yıl boyunca ve her halükarda GELAL’ın söz konusu bilginin gizli kalmasındaki menfaati devam ettiği süre boyunca), söz konusu Gizli Bilgi’leri daima ve kesin olarak gizli tutacağını ve bunları üçüncü şahıslara açıklamayacağını ve bu Gizli Bilgi’ler ile ilgili olarak yetkisiz üçüncü şahıslarla konuşmayacağını ve bu Gizli Bilgi’leri işbu Sözleşme’nin gerektirdiği durumlar dışında hiçbir amaç ve sebeple kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3. İşbu Sözleşme’nin gizliliğe ilişkin hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:

(i) Bu hüküm ihlal edilmeksizin, bilginin ilk sunulduğu zamanda, söz konusu bilginin hali hazırda sunulan Taraf’ın bilgisi dâhilinde olması;

(ii) Bu hüküm ihlal edilmeksizin, kamuya açık olması veya kamuya açık hale gelmesi; veya

(iii) Bilginin (a) mevzuat veya adli ya da idari makam kararı uyarınca; (b) bir dava ya da yargılamada veya kovuşturma yahut soruşturmada kullanılmak üzere açıklanmış olması durumunda.

5.4. GELAL, TAŞITAN’ın kişisel verilerini “GELAL Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”nde belirtilen şekilde KVKK’ye uygun olarak işlemektedir.

5.5. TAŞITAN, cep telefonu, tablet ya da kişisel bilgisayarının çalınması veya kaybedilmesi durumunda derhal GELAL’a bildirimde bulunarak kredi/banka kartı bilgilerinin silinmesini talep etmekle yükümlüdür. TAŞITAN’ın GELAL’a bildirmde bulunmaması halinde meydana gelen zararlardan GELAL sorumlu olmayacaktır.

6. REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

6.1. TAŞITAN, işbu Sözleşme süresince ve işbu Sözleşme sona erdikten sonraki 2 (iki) yıl boyunca, GELAL’ın iş modeli ile rekabet halinde olabilecek herhangi bir şirket kurmayacağını ve herhangi bir iş yapmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

7. BEYANLAR VE TAAHHÜTLER

7.1. TAŞITAN, işbu Sözleşme hükümlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart veya genel işlem şartı içermediğini, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil etmediğini, tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlandığını kabul ve beyan etmektedir. TAŞITAN işbu Sözleşme’nin akdedilmesi sürecinde GELAL ile müzakere etme hakkına sahiptir; bu bağlamda işbu Sözleşme ile ilgili değişiklik taleplerini GELAL’a iletebilir. GELAL tarafından söz konusu değişiklik talepleri incelendikten sonra Taraflar arasında bir müzakere süreci başlayacak ve Sözleşme bu müzakere süreci sonunda Taraflar’ın üzerinde mutabık kaldığı haliyle akdedilecektir.

7.2. TAŞITAN, araba, motosiklet, kamyonet, tır ya da sair diğer motorlu taşıtlar ile veya yaya olarak gerçekleştirilecek olan Hizmetler’in risklerini ve şartlarını bildiğini, bu riskleri ve şartları bilerek Hizmetler’i talep ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.3. TAŞITAN, Uygulama üzerinden iletişime geçtiği TAŞIMACI’lar ile herhangi başka bir platform üzerinden veya doğrudan iletişim kurmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

7.4. TAŞITAN, Sözleşme tarihi itibari ile, aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmektedir:

(i) Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ifa ederken tüm yasalara, uygulamalara, yönetmeliklere, kurallara ve diğer mevzuat hükümlerine uyacağını;

(ii) İşbu Sözleşme’yi akdetmek ve yerine getirmek için gerekli tüm yetkileri haiz olduğunu;

(iii) İşbu Sözleşme’yi akdedenlerin kendi adına hareket ettiğini ve usulüne göre yetkilendirilmiş olduğunu;

(iv) İşbu Sözleşme’nin hukuka uygun, geçerli ve yükümlülüklerinin bağlayıcı olduğunu ve hükümlerinin ilgili Taraf için uygulanır olduğunu;

(v) İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi ve uygulanabilmesi için başka hiçbir kişinin onayının alınmasının gerekli olmadığını;

(vi) İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi ve ifa edilmesinin kendisinin taraf olduğu veya kendisi bakımından bağlayıcı olan başka bir sözleşmeyi ihlal etmediğini veya bağlayıcı olan veya işleri, mülkleri veya varlıklarının tabi olduğu ilgili hukuku ihlal etmediğini;

(vii) İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemleri önemli ölçüde ve olumsuz olarak etkileyebilecek, kendisine karşı açılmış hiçbir dava, iddia, şikayet veya idari ve kanuni kovuşturma olmadığını; ve

(viii) İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemleri ifa etmesini önemli ölçüde veya olumsuz olarak etkileyebilecek başkaca hiçbir yükümlülüğünün mevcut bulunmadığını.

8. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

8.1. TAŞITAN, istediği anda ve sebep göstermeksizin iptal@gelal.com adresine e-posta atarak sonlandırma hakkına sahiptir. GELAL, üyelik sona erdikten sonra dahi, ilgili mevzuatlar gereği elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtları işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklayacaktır.

8.2. GELAL işbu Sözleşme’yi, başta TAŞITAN’ın işbu Sözleşme hükümlerini ve Taşıma Şartları’nı ihlali halinde olmak üzere, her zaman herhangi bir sebep göstermeksizin, tamamen kendi takdirinde olmak üzere feshetme veya kullanıcı adı ve şifrelerini kullanım dışı bırakma veya askıya alma hakkına sahip olacaktır.

9. TEMLİK

9.1. Aksi işbu Sözleşme’de belirtilmedikçe, işbu Sözleşme ile TAŞITAN’a sağlanan haklar ve yükümlülükler GELAL’ın önceden yazılı onayı alınmaksızın temlik ve devir edilemez veya elden çıkarılamaz.

10. BİLDİRİMLER

10.1. Kanunda veya işbu Sözleşme’de aksi öngörülmedikçe, bir Taraf’ça diğerine gönderilecek işbu Sözleşme ile ilişkili herhangi bir bildirim TAŞITAN’a yöneltilmişse TAŞITAN’ın Uygulama üzerinden sisteme kaydedilen iletişim bilgilerine, GELAL’a yöneltilmişse aşağıda belirtilen adrese (taahhütlü posta, kurye veya daha sonra bu maddede sayılan diğer yöntemlerde gönderilmek üzere e-posta yoluyla) gönderilecektir:

E-posta: info@gelal.com
Adres: Barbaros Mah. Al Zambak Sok. Varyap Meridian A Blok Grand Tower No: 2/85 Ataşehir/İstanbul

10.2. Aşağıdaki şekilde gönderilen bildirimler, aşağıdaki tarihlerde ulaşmış sayılacaktır:

(i) Kurye yoluyla gönderilmişse: kuryenin adrese teslim ettiği tarihte;

(ii) Taahhütlü mektup yoluyla gönderilmişse: iadeli taahhütlü posta alındı belgesinin kaydedildiği tarihte; veya

(iii) E-posta yoluyla gönderilmişse: e-postadaki bilgileri içeren yazılı belgenin kurye veya taahhütlü mektupla gönderilmesini takiben bunların teslim alındığı tarihte.

11. BÖLÜNEBİLİRLİK

11.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümleri bu durumdan etkilenmeyecek ve yürürlükte kalan her bir hüküm en geniş kapsamıyla geçerli ve uygulanabilir olacaktır. Kısmi geçersizlik durumunda, Taraflar geçersiz veya uygulanmaz hükmün yerini Taraflar’ın işbu Sözleşme kapsamında korunması arzu edilen menfaatlerinin korunmasına en iyi şekilde imkân verecek geçerli ve uygulanabilir bir hüküm ile değiştirmeyi kabul etmektedirler.

12. ORTAKLIK

12.1. GELAL, Kanun ve Yönetmelik uyarınca Türkiye’de yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin hiçbir hükmünün, aksi işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmedikçe, Taraflar arasında ve GELAL ile TAŞIMACI’lar arasında herhangi bir ortaklık, acentelik, işçi-işveren, danışmanlık, komisyonculuk veya benzer bir ilişki yaratmadığını, Taraflar’ın birbirinden bağımsız birer tüzel veya gerçek kişi olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

13. TEK BİR SÖZLEŞME

13.1. İşbu Sözleşme ve ekleri, işbu Sözleşme’de belirtilen diğer belgelerle birlikte işbu Sözleşme’nin konusu bakımından Taraflar arasındaki tüm anlaşmaları içerir ve daha önceden hazırlanan tüm mutabakatlar, sözleşmeler, beyanlar, konuşmalar ve yazışmaları ilga etmektedir.

14. DEĞİŞİKLİK

14.1. GELAL, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Sözleşme’yi, herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. Yapılan değişiklikler, Web Sitesi ya da Mobil Uygulama üzerinde yayımlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer. TAŞITAN’ın Sözleşme’nin değiştirilmiş haliyle bağlı olmayı arzu etmemesi halinde Sözleşme’yi feshetme yahut ilgili değişikliklere ilişkin revizyon taleplerini GELAL’a ileterek yeni bir müzakere süreci başlatma hakkı saklıdır.

15. FERAGAT VE HAKLARIN KULLANILMASI

15.1. İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hak veya imtiyazın GELAL tarafından kullanılmaması veya kullanılmasının gecikmesi GELAL’ın söz konusu hak veya imtiyazdan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

16. MÜCBİR SEBEP

16.1. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda GELAL, işbu Sözleşme ile kararlaştırılan yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep durumunda GELAL’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; GELAL’ın kontrolü haricinde gelişen ve GELAL’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemeyeceği, kaçınılamayacak olaylar ve GELAL’ın Sözleşme’den doğan borçlarının ifasını imkansız kılan ya da aşırı güç bir duruma getiren bütün olaylar olarak yorumlanacaktır.

17. SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI

17.1. Emprevizyon teorisi kapsamında Sözleşme’nin uyarlanmasının gerekmesi halinde İşbu Sözleşme’nin değişen koşullara ne şekilde uyarlanacağını takdir yetkisi GELAL’a ait olacaktır.

18. SEÇİMLİK HAK VE YETKİLERİN KULLANILMASI

18.1. Sözleşme’de seçimlik hak veya yetki bulunduğu durumlarda bu hak veya yetkiler GELAL tarafından kullanılacaktır.

19. YÜRÜRLÜK VE DELİL SÖZLEŞMESİ

19.1. İşbu Sözleşme, www.gelal.com Web Sitesi’nde ya da Mobil Uygulama üzerinde üyelik oluşturulması esnasında TAŞITAN tarafından sanal ortamda kabul edilmesiyle yürürlüğe girer. TAŞIMACI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda GELAL veri tabanlarında, sunucularında tutulan elektronik ve sistem kayıtların, GELAL ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, GELAL çağrı merkezi ses kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; işbu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İşbu delil sözleşmesi kapsamında TAŞITAN’ın ispat gücünü herhangi bir şekilde ortadan kaldırmamak amacıyla TAŞITAN’ın herhangi bir adli süreçte GELAL kayıtlarında tutulan delillere erişim hakkı saklıdır.

20. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

20.1. İşbu Sözleşme Türk kanunlarına göre imzalanmış; Türk kanunlarına tabi olacak ve Türk kanunlarına göre yorumlanacaktır.

20.2. Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşme’yle ilişkili olan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

EK-1: TAŞIMA ŞARTLARI

TAŞITAN, Taşıma Şartları’na uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

1. TAŞIMAYA İLİŞKİN KURALLAR

1.1. GELAL TARİFELERİ

Uygulama üzerinden TAŞITAN 2 farklı tarife ile taşıma yaptırabilir.

Hemen Gelal Tarifesi: Hemen Gelal Tarifesi’nde taşımalar, hizmeti onaylayan TAŞIMACI tarafından hemen yola çıkılarak yapılır. TAŞITAN’dan Eşya hemen teslim alınır ve en kısa sürede ALICI’ya teslim edilir. Bu tarife ile gönderim yapıldığında yalnızca ilgili TAŞITAN’ın Eşya’sı taşınır. Onaylanan siparişlerin tahmini teslim alma ve teslim etme süreleri, ilgili taşıma ekranlarında belirtilmektedir. Bu süreler trafik yoğunluğuna ya da siparişin verildiği saate göre değişkenlik göstermektedir. Belirtilen saatler bilgilendirme amaçlı olup TAŞIMACI ya da GELAL tarafından TAŞITAN’a herhangi bir taahhüt verildiği anlamına gelmez.

Geçerken Gelal Tarifesi: TAŞITAN, Geçerken Gelal Tarifesi’nde Eşya’nın teslim edileceği varış yerine giden TAŞIMACI’dan hizmet almayı talep eder. Talebi onaylayan TAŞIMACI, Eşya’yı ne zaman teslim alacağını Uygulama üzerinden belirtir. TAŞITAN bu tarife ile şehir içi ve şehirler arası olmak üzere iki farklı şekilde hizmet talep edebilir. Şehir içi taşımalarda, Eşya, Uygulama üzerinden belirtilen gün teslim alınır ve aynı gün teslim edilir. Şehirler arası taşımalarda teslim alma süreleri uygulamada belirtilir. Şehir içi taşımalarda, trafik ve yol durumuna göre gecikmeler yaşanabilir. Şehirler arası taşımalar, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün müsaade ettiği zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirilir.

1.2. TAŞIMACI’YA TESLİM KOŞULLARI

1.2.1. Eşya Hakkında Bilgilendirme

TAŞITAN, Eşya’nın TAŞIMACI’ya teslimi esnasında Uygulama üzerinden EŞYA’nın cinsini ve ağırlığını belirtecektir. TAŞITAN, bu bilgilerin doğruluğundan ve tamlığından sorumludur. TAŞITAN, Eşya’nın cinsini ya da ağırlığını yanlış ya da eksik bildirmesi durumunda Eşya’da meydana gelen zararları TAŞIMACI’dan yahut GELAL’dan talep edemeyecektir.

TAŞIMACI’nın, Eşya’nın cinsinin ya da ağırlığının yanlış ya da eksik bildirmesi durumunda, Eşya’yı taşıyacak olanaklara sahip olmayabileceği göz önüne alındığında, Eşya’yı taşımama hakkı saklıdır. Bu durumda "Geç İptal” hükümleri uygulanacaktır.

Uygulama üzerinden taşınan tüm kargolar ve eşyalar 3.000 TL’ye kadar sigorta güvencesindedir.Araba kargo seçeneği ile taşıtılan Eşya’lar için uygulama üzerinde belirtilen tutar ödenerek sigorta 10.000 TL’ye yükseltilebilir. Nakliye taşımalarında ise uygulama üzerinden eşyanın değerini belirterek değerinde sigorta yaptırılabilir.

TAŞITAN’ın; Eşya’nın cinsini, ağırlığını, ALICI veya Eşya’nın teslim alınacağı ve teslim edileceği adres bilgilerini yanlış ya da eksik bildirmesi nedeniyle Eşya’nın taşınamaması durumunda “Geç İptal” hükümleri geçerli olacaktır.

1.2.2. Katta Teslimat ve Araç Yanında Teslimat

Uygulama’da adedi ya da boyutları belirtilmeyen gönderiler, motor kullanan veya yaya TAŞIMACI’nın taşıyabileceği zarf ya da küçük paket olarak kabul edilir. Bu zarf ya da paketlerin ölçüleri uygulama ekranında belirtilen ölçülerden fazla olamaz. TAŞITAN’ın, motor kullanan veya yaya TAŞIMACI’ya, belirtilen boyutları aşan Eşya teslim etmesi ve TAŞIMACI’nın bu Eşya’yı taşıması yasaktır.

Yalnızca motor kullanan veya yaya olarak Hizmet veren TAŞIMACI’lar tarafından, ve yukarıdaki şartları sağlayan Eşya’lar kattan teslim alınarak kata teslim edilir. Araba kargo seçeneğinde uygulama üzerinde belirtilen ücret karşılığında 19 kg’a kadar olan eşyalar kattan teslim alınıp kata teslim edilebilir. TAŞITAN, belirtilen özellikler dışındaki tüm Eşya’ları, TAŞIMACI’ya araç yanında teslim edeceğini ve ALICI’nın da TAŞIMACI’dan araç yanında teslim alacağını kabul ve beyan etmektedir.

İşbu koşullara aykırı olarak yapılan taşımalar için GELAL’ın, herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

1.2.3. Sıfır Eşya

TAŞITAN, Hizmet’e konu Eşya’nın sıfır eşya olması durumunda, Eşya’yı teslim etmeden önce TAŞIMACI’nın yanında, açılmamış ambalajıyla birlikte Eşya’nın net bir fotoğrafını çekerek Uygulama’ya yükleyecek veya fotoğraf TAŞIMACI tarafından Uygulama’ya yüklenmişse onaylayacaktır.

1.2.4. İkinci El Eşya

TAŞITAN, Hizmet’e konu Eşya’nın ikinci el eşya olması durumunda, Eşya’yı teslim etmeden önce TAŞIMACI’nın yanında Eşya’nın kutulu ve kutusuz olarak net birer fotoğrafını çekecek ve Uygulama’ya yükleyecek veya fotoğraflar TAŞIMACI tarafından Uygulama’ya yüklenmişse onaylayacaktır. İkinci el Eşya için Hizmet almak isteyen TAŞITAN, bu tür Eşya’yı TAŞIMACI’nın yanında paketleyeceğini kabul eder. İkinci el Eşya’nın taşıma sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenmesi TAŞITAN’ın sorumluluğundadır. TAŞITAN, işbu paragraftaki koşullara uygun olarak fotoğraflanmayan ve paketlenmeyen Eşya için TAŞIMACI’dan yahut GELAL’dan herhangi bir zarar talep etme hakkına sahip değildir.

1.2.5. Teslim Alma Onayı

TAŞIMACI’nın Uygulama üzerinden Eşya’yı teslim aldığını beyan etmesinin ardından TAŞITAN, 30 dakika içinde Uygulama üzerinden Eşya’nın teslim alınıp alınmadığını belirtmelidir. Belirtilen süre içinde TAŞITAN’ın onay vermemesi, Eşya’nın teslim edildiği anlamına gelecektir.

1.2.6. İstifleme

TAŞITAN’dan teslim alınan Eşya’nın, taşıma sırasında hasar görmeyecek şekilde istiflenmesinden TAŞIMACI sorumludur. Uygulama üzerinden hasarsız olarak teslim alındığı onaylanan Eşya’nın, Hizmetler’in ifası sırasında, ALICI’ya teslime kadar uğrayacağı her türlü zarardan (yükleme, taşıma ve boşaltma anında zarar görme, kırılma vb.) TAŞIMACI sorumludur.

1.3. BEKLENMEYEN DURUMLAR

1.3.1. Beklenmeyen Durumlar

Hizmet vermeyi kabul eden TAŞIMACI’nın beklenmeyen durumlar (kaza, hastalık vb.) yaşaması nedeniyle Eşya’nın ALICI’ya teslim edilmesinde gecikme gerçekleşebilir.

TAŞITAN’ın Eşya’sında beklenmeyen durumlar nedeniyle ortaya çıkan zarardan kusuru nispetinde TAŞIMACI sorumludur. Eşya’nın beklenmeyen durum sonucunda zarar görmemiş ve teslime elverişli olması halinde, GELAL tarafından TAŞIMACI’ya en yakın konumda bulunan bir başka TAŞIMACI görevlendirilir. İlgili Eşya’yı TAŞIMACI’dan teslim alan yeni TAŞIMACI, ALICI’ya teslim eder.

1.3.2. Kayıp ve Çalıntı Durumları

TAŞIMACI, kayıp ve çalıntı durumlarını derhal ve en kısa sürede GELAL Müşteri Hizmetleri’ni arayarak bildirecek ve ardından en yakın polis merkezine giderek ilgili hususta ifade verecektir. TAŞIMACI, duruma ilişkin polis/savcılık sorgu/ifade tutanaklarını GELAL ile eksiksiz olarak paylaşacaktır. Şüpheli durumlar ve kaza, kayıp, çalıntı halleri vb. sebeplerle ortaya çıkan zarardan, kusuru nispetinde TAŞIMACI sorumludur.

1.4. ALICININ TESLİM ALMA KOŞULLARI

1.4.1. Alıcının Kontrol Yükümlülüğü

Eşya, TAŞITAN’ın belirlediği adreste ALICI’ya teslim edilir. TAŞITAN, ALICI’yı, Eşya’yı teslim alırken hasar kontrolü yapması gerektiği hususunda bilgilendirmekle yükümlüdür.

ALICI tarafından hasarlı olduğu tespit edilen Eşya’nın net bir fotoğrafı çekilerek TAŞITAN veya ALICI tarafından Uygulama’ya yükleyecektir. Aksi takdirde Eşya, hasarsız ve sorunsuz olarak teslim edilmiş kabul edilecektir. Bu durumda TAŞITAN, Eşya’nın taşıma sırasında zarar gördüğü iddiasıyla TAŞIMACI’dan yahut GELAL’dan herhangi bir hak, zarar, alacak vb. talepte bulunma hakkına sahip değildir.

TAŞITAN’ın ya da ALICI’nın Eşya’nın teslim edildiğini onaylaması gerekir. Teslim işleminin gerçekleştirilmesinin ardından TAŞIMACI’nın Uygulama üzerinden “Teslim Ettim.” butonuna basmasıyla, TAŞITAN’a ve ALICI’ya Uygulama üzerinden bildirim gönderilecektir. Hizmet’in tamamlanabilmesi için TAŞITAN ya da ALICI’nın da Uygulama üzerinden “Eşya Teslim Edildi.” butonuna basmaları gerekmektedir. ALICI ya da TAŞITAN’ın, ilgili butona basarak teslim işlemini onaylamaları, Eşya’nın hasarsız olarak ALICI’ya teslim edildiğini onayladıkları anlamına gelmektedir. ALICI ya da TAŞITAN’ın bildirimden itibaren 60 dakika içinde teslimat işlemini onaylamamaları halinde Eşya, hasarsız olarak ALICI’ya teslim edilmiş sayılır. Şüpheye mahal vermemek adına bu durum, TAŞIMACI’nın Eşya’nın teslim edildiğine ilişkin ispat yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

1.4.2. Alıcının Adreste Bulunmaması veya Eşya’nın Teslim Edilememesi

TAŞITAN’a ve Uygulama’yı kullanması durumunda ALICI’ya, TAŞIMACI Eşya’nın ALICI’ya teslim edileceği adrese yaklaştığında Uygulama üzerinden bildirim gönderilecektir. TAŞITAN ve ALICI bu bildirimleri dikkate alarak teslimat zamanında Eşya’nın teslim edileceği adreste hazır bulunmakla ve TAŞIMACI’yı bekletmemekle yükümlüdür. Aksi halde TAŞITAN, fazladan bekleme nedeniyle doğacak Bekleme Ücreti’ni ödemekle yükümlü olacaktır.

ALICI’nın Eşya’nın teslim edileceği adreste olmaması halinde, TAŞIMACI, öncelikle ALICI’ya ve TAŞITAN’a ulaşmaya çalışır.

ALICI ve/veya TAŞITAN’a ulaşılamaması, TAŞIMACI’nın fazladan beklemeyi kabul etmemesi gibi herhangi bir sebeple Eşya’nın teslim edilememesi halinde Eşya:

(i) TAŞITAN’a ulaşılabilmesi ve TAŞITAN’ın talep etmesi halinde TAŞITAN tarafından Eşya’nın teslim edileceği adreste başka bir ALICI’ya;

(ii) TAŞITAN’a ulaşılamaması halinde, taşıma ve depolama dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm masraflar TAŞITAN’a ait olmak üzere, en yakın depoya teslim edilecektir.

1.5. NORMAL BEKLEME SÜRELERİ VE FAZLADAN BEKLEME SÜRELERİ İÇİN BEKLEME ÜCRETİ

TAŞITAN tarafından Eşya’nın TAŞIMACI’ya teslim edilmesi ve ALICI tarafından Eşya’nın teslim alınması esnasında TAŞIMACI’yı bekletmemesi esastır.

TAŞITAN, aşağıdaki normal bekleme süreleri boyunca herhangi bir ek ücret ödemez:

(i) Evrak, doküman, paket vb. Eşya için 10 dakika;

(ii) 40 - 450 Desi arası Eşya için 15 dakika;

(iii) 450 - 1000 Desi arası Eşya için 20 dakika;

(iv) 1 m3 - 5 m3 arası Eşya için 30 dakika;

(v) 5 m3 - 10 m3 arası Eşya için 45 dakika;

(vi) 10 m3 - 30 m3 arası Eşya için 60 dakika;

(vii) 30 m3 - 60 m3 arası Eşya için 90 dakika;

(viii) 60 m3 üzeri Eşya için bekleme süresi 120 dakika.

TAŞITAN, herhangi bir sebepten dolayı TAŞIMACI’yı fazladan bekletmesi durumunda normal bekleme sürelerini aşan beklemeler için, TAŞIMACI’nın kabulüne bağlı olarak, teslimat gerçekleşene kadar aşağıda belirtilen Bekleme Ücreti’ni ödemeyi kabul eder:

(i) 4 saate kadar fazladan beklenen her bir dakika için 1 TL;

(ii) 4-8 saat arası fazladan bekleme için 300 TL;

(iii) 8-24 saat arası fazladan bekleme için 450 TL;

(iv) Sonraki her bir 24 saat fazladan bekleme için 450 TL.

TAŞITAN, TAŞIMACI’ya bekleme ücreti dışında ekstra bir ücret ödemez.

2. DEĞİŞİKLİK VE İPTAL KOŞULLARI

2.1. DEĞİŞİKLİK

TAŞITAN, Hizmet talebi herhangi bir TAŞIMACI tarafından onaylanmadan önce, Hizmet talebindeki gün, saat, adres, ALICI veya Eşya bilgilerini değiştirmekte veya Hizmet talebini iptal etmekte serbesttir.

2.2. ERKEN

TAŞITAN, aksi işbu Sözleşme’de düzenlenmedikçe, siparişi TAŞIMACI tarafından onaylandıktan sonra iptal etmesi halinde, Toplam Taşıma Bedeli’nin %3’ünü ödemekle yükümlüdür. Toplam Taşıma Bedeli’nin %3’ü kesildikten sonra kalan tutar TAŞITAN’a iade edilecektir.

Evden eve taşımalarda TAŞITAN, aksi işbu Sözleşme’de düzenlenmedikçe, TAŞIMACI tarafından onaylanan siparişi teslim tarihinden 48 saat öncesine kadar iptal etmesi halinde, Toplam Taşıma Bedeli’nin %10’unu ödemekle yükümlüdür. Toplam Taşıma Bedeli’nin %10’u kesildikten sonra kalan tutar TAŞITAN’a iade edilecektir.

2.3. GEÇ İPTAL

TAŞITAN, aksi işbu Sözleşme’de düzenlenmedikçe, siparişi TAŞIMACI göreve başladıktan sonra iptal etmesi halinde, Toplam Taşıma Bedeli’nin %7’sini ödemekle yükümlüdür. Toplam Taşıma Bedeli’nin %7’si kesildikten sonra kalan tutar TAŞITAN’a iade edilecektir.

TAŞITAN, aksi işbu Sözleşme’de düzenlenmedikçe, siparişi TAŞIMACI yükleme adresine geldikten sonra iptal etmesi halinde, Toplam Taşıma Bedeli’nin %15’ini ödemekle yükümlüdür. Toplam Taşıma Bedeli’nin %15’i kesildikten sonra kalan tutar TAŞITAN’a iade edilecektir.

Evden eve taşımalarda TAŞITAN, aksi işbu Sözleşme’de düzenlenmedikçe, TAŞIMACI tarafından onaylanan siparişi teslim tarihinden önceki son 48 saat içinde iptal etmesi halinde, Toplam Taşıma Bedeli’nin %15’ini; TAŞIMACI Eşya’yı teslim almak üzere belirlenen adrese ulaştıktan sonra iptal etmesi halinde Toplam Taşıma Bedeli’nin %25’ini ödemekle yükümlüdür. Duruma göre, Toplam Taşıma Bedeli’nin %15’, veya %25’i kesildikten sonra kalan tutar TAŞITAN’a iade edilecektir.

TAŞITAN, Eşya yüklendikten sonra siparişi iptal etmek istemesi halinde, Toplam Taşıma Bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

3. TAŞITILMASI YASAK OLAN GÖNDERİLER

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu gereği posta tekeline giren her türlü gönderiler (mektup, zarf, üzerinde haberleşme niteliğinde yazılar bulunan kartlar vs.) ile aşağıdaki ürünlerin TAŞITAN tarafından taşıtılması ve TAŞIMACI tarafından taşınması yasaktır:

(i) Tabiatları ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, diğer Eşya’lara zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler,

(ii) Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler,

(iii) Afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler,

(iv) Canlı veya cansız hayvanlar,

(v) Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan posta gönderileri,

(vi) İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasaklanan her türlü madde,

(vii) Para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile altın, gümüş gibi değerli taşlar ve ziynet eşyaları,

(viii) Kısa sürede bozulabilecek; et, tavuk, balık, bağırsak, ham deri, mutfak yağları ve yumurta, sıvı deterjan, makine yağları, plastik ve yağlı boyalar,

(ix) İnce ambalaj içinde ağır, sivri, ambalajı yırtabilecek maddeler,

(x) Mermi, boş kovan, tabanca, av tüfekleri, her türlü havalı ve ateşli silah,

(xi) Sarımsak, soğan vb. kokusu diğer Eşya’lara sinebilecek ürünler,

(xii) Organ ve cenaze,

(xiii) Alkol, tütün ve tütün mamulleri.