GELAL TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Gelal Teknoloji Anonim Şirketi (“Gelal” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte ve bu sebeple gerekli her türlü önlemi alarak özenle hareket etmekteyiz. Bu doğrultuda, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Gelal tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

a) Veri Sorumlusunun Kimliği

Gelal, Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres : Casper Plaza Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Kat:3 Ümraniye/İstanbul

Telefon : +90 850 255 13 13

E-posta : info@gelal.com

b) İşlenen Kişisel Veriler

Gelal ile ilişkiniz kapsamında, aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

Kimlik Bilgileri: ad, soyad

İletişim Bilgileri: e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgileri

Lokasyon Bilgileri: bulunduğu yerin konum bilgileri, hareket halinde konum bilgileri

Taşıtan/Taşımacı İşlem Bilgileri: çağrı merkezi kayıtları, ödeme bilgileri, talep bilgisi, taşıtan/taşımacı değerlendirmeleri (yorum ve puanlamalar)

İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log kayıtları, kullanıcı adı ve şifre bilgileri

Finans Bilgileri: banka hesabı bilgileri

Pazarlama Bilgileri: talep geçmişi bilgileri, çerez kayıtları

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: CCTV görüntü ve ses kayıtları, fotoğraflar

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: ziyaretçi giriş çıkış bilgileri, kamera kayıtları

Özlük Bilgileri: özgeçmiş bilgileri, işe alım görüşme değerlendirmeleri

Mesleki Deneyim Bilgileri: diploma meslek bilgileri, meslek içi eğitim, sertifikalar

c) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Gelal ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz tarafımızca Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir:

1. Taşıtan üyelik ilişkileriniz kapsamındakimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, lokasyon bilgileriniz, taşıtan işlem bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz, finans bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, müşteri hizmetleri ses kayıtlarınız Gelal tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmekte ve mevzuat gereği her bir işlem bakımından 3 yıl, üyeliğin sona ermesinden itibaren 1 yıl süreyle saklanmaktadır:

a. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

d. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

e. Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

f. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

g. Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

h. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

i. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

j. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

2. Taşımacı üyelik ilişkileriniz kapsamındaKimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, lokasyon bilgileriniz, taşımacı işlem bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz, finans bilgileriniz, çerez kayıtları, müşteri hizmetleri ses kayıtlarınız Gelal tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmekte ve mevzuat gereği her bir işlem bakımından 3 yıl, üyeliğin sona ermesinden itibaren 1 yıl süreyle saklanmaktadır:

a. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

b. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

c. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

d. İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

e. Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

f. Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

g. Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

h. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

i. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

j. Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Adli sicil kayıt bilgileriniz, üye olurken vermiş olduğunuz açık rızaya istinaden Gelal tarafından işlenmekte ve 1 yıl süre ile saklanmaktadır.

3. Kullanıcı ilişkileriniz kapsamında üye olmaksızın Gelal web sitesi ve uygulamalarını kullanmanız halinde IP adresi bilgileriniz, internet sitesi giriş çıkış bilgileriniz, log kayıtlarınız, çerez kayıtları Gelal tarafından “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlem güvenliğinin sağlanması ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenmekte ve mevzuat gereği 1 yıl süreyle saklanmaktadır;

4. Tedarikçi ilişkileriniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finans bilgileriniz Gelal tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmekte ve hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 1 yıl süreyle saklanmaktadır:

a. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

b. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

c. Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

d. Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

e. Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

f. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

5. Kimlik bilgileriniz, ziyaretçi giriş çıkış kayıtlarınız ile görüntü ve telefon ses kayıtlarınız “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak Gelal ofis alanlarının ve faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmekte 1 yıl süreyle saklanmaktadır;

6. Kimlik bilgileriniz, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log kayıtlarınız, kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz ziyaretçi olarak Gelal tarafından sağlanan internet ağına bağlanmanız halinde “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmekte ve 2 yıl süreyle saklanmaktadır;

7. Kimlik, iletişim, özlük ve mesleki deneyim bilgileriniz iş başvurusu sürecinde “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla işlenmekte ve açık rızanızın bulunması halinde Gelal kayıtlarında 1 yıl süreyle saklanmaktadır.

d) Kişisel Verilerin Aktarılması

Taşıtan ve taşımacı üyelik ilişkileriniz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, lokasyon bilgileriniz ve talep bilgileriniz talep edilen işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak ilgili taşıtan veya taşımacıya aktarılacaktır.

Taşıtan üyelik ilişkileriniz kapsamında kimlik bilgileriniz ve finans bilgileriniz talep edilen işleme ilişkin ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak iş ortağı ödeme hizmeti sağlayıcılara aktarılacaktır.

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca yukarıda belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde ve amaçlarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve icra müdürlükleri, bilgi teknolojileri desteği, güvenlik hizmetleri gibi hizmetler sunan tedarikçiler ve diğer iş ortakları, Şirket paysahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz ile paylaşılabilmektedir.

e) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Gelal, kişisel verilerinizi başta Gelal internet sitesi ve uygulamaları üzerinden kayıt ve güncelleme yapılması olmak üzere, Şirket ile ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ve ilgili iş ortaklarından, internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik kanallardan yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında işlenmek üzere toplamaktadır.

f) Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

- işlenip işlenmediğini öğrenme,

- işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- aktarıldığı üçüncü kişilere düzeltilme, silme veya yok edilmeye ilişkin işlemlerin bildirilmesini isteme,

- münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

g) Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklara ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” çerçevesinde yazılı olarak yukarıda yer alan adresimize kimliğinizi ispat etmek suretiyle elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Ayrıca, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Gelal’a daha önce bildirdiğiniz ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@gelal.com adreslerine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızca yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, Kanun uyarınca talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

a) Değişiklikler

Gelal işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni, süreçlerde herhangi bir değişiklik olması halinde her zaman güncelleyebilir. Gelal Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nin güncellenmiş son versiyona Gelal web sitesi ve uygulamalarından erişilebilirsiniz.

Çerez (Cookie) Kullanımı

Gelal Teknoloji Anonim Şirketi, Gelal web sitesi ve uygulamaları ziyaretçi ve kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü kapsamında, işbu Çerez Kullanımı aydınlatma metni ve Gelal Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni çerçevesinde Kullanıcı/Üye gezinme bilgilerini işleyebilecektir.

Çerezler, Kullanıcı/Üye web sitesini ziyaret ettiğinde veya mobilweb üzerinden bağlandığında, Kullanıcı/Üye’nin internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayarı, cep telefonu veya tabletinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

Gelal, web sitesi ve uygulamalarda bulunan çerezleri, günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri Kullanıcı/Üye’nin tercihleri ile ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar ve bu amaçla üçüncü kişilerle paylaşabilir. Gelal, web sitesi ve uygulamalar üzerinden, Kullanıcı/Üye’ye özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, söz konusu mecraların içeriğini Kullanıcı/Üye’ye göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla; Kullanıcı/Üye’nin söz konusu mecralar üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya bu mecralar üzerindeki kullanım geçmişini izleyebilmektedir. Buna ek olarak, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda bu mecralar üzerinde Kullanıcı/Üye’den toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraf kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma, yalnızca işbu Çerez Kullanımı aydınlatma metni ve Gelal Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni çerçevesinde kalacak olup sadece bu çerçevede üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Çerez Çeşitleri

Gelal, web sitesi ve uygulamalarda oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, Kullanıcı/Üye tarayıcılarını kapattığında sona erer. Kalıcı çerez ise Kullanıcı/Üye’ye ait sabit diskte uzun bir süre kalır. Kullanıcı/Üye, internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya; "www.allaboutcookies.org" adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı/Üye kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, Gelal web sitesi ve uygulamalarını kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?

1. Çerezler, Kullanıcı/Üye’nin yaptığı tercihleri hatırlamak ve Gelal web sitesi ve uygulamaları kullanımlarını kişiselleştirmek için kullanılır. Bu kullanım:

(i) Kullanıcı/Üye parolasını kaydeden ve Gelal web sitesi ve uygulamaları oturumunun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece Kullanıcı/Üye’yi her ziyaretinde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve

(ii) Gelal web sitesi ve uygulamalarını daha sonraki ziyaretinde Kullanıcı/Üye’yi hatırlayan ve tanıyan çerezleri kapsar.

2. Kullanıcı/Üye’nin Gelal web sitesi ve uygulamalarına nereden bağlandığının, Gelal web sitesi ve uygulamaları üzerinde hangi içeriği görüntülediğinin ve ziyaretinin süresi dahil olmak üzere Gelal web sitesi ve uygulamalarını nasıl kullandığını belirlemek için kullanılır.

3. Kullanıcı/Üye’ye ait ilgi alanlarına ve Kullanıcı/Üye’ye daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde Gelal, web sitesi ve uygulamaları kullandığında Kullanıcı/Üye’ye daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğini belirttiği içerik veya fırsatları bir daha Kullanıcı/Üye’nin dikkatine sunmaz. Gelal web sitesi ve uygulamaları, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri Gelal tarafından toplanan diğer kişisel veriler ile eşleştirir.

Gelal web sitesi ve uygulamaları üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

Gelal web sitesi ve uygulamaları çerezleri ayrıca Kullanıcı/Üye’nin arama motorlarını, Gelal web sitesi ve uygulamalarının reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiği vakit ilgisini çekebileceğini düşündüğü reklamları Kullanıcı/Üye’ye sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, Kullanıcı/Üye’ye özel reklamlar sunabilmek için Gelal web sitesi ve uygulamalarına ve bunların reklam verdiği web sitelerine/mobilweb/mobil uygulamalara Kullanıcı/Üye’nin yaptığı önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır.