TAŞIMACI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Taşımacı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”):

Bir tarafta;

(1) Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş, şirket merkezi Barbaros Mah. Al Zambak Sok. Varyap Meridian A Blok Grand Tower No: 2/85 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan, Gelal Teknoloji Anonim Şirketi (“GELAL”); ile

Diğer tarafta;

(2) GELAL tarafından kurulan sanal platformlarda taşıma hizmeti (“Hizmet/ler”) veren, Hizmetler’in ifası için gereken ehliyetlere, yetki belgelerine, ruhsatlara, eğitim ve yeterliliklere sahip olduğunu GELAL’a bildiren gerçek ve tüzel kişiler (“TAŞIMACI”)

Arasında sanal ortamda kabul edilmek suretiyle, sanal ortamda kabul edilerek GELAL’ın sisteminde bu kayıt oluştuğu anda (“Yürürlük Tarihi”) akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme’de GELAL ve TAŞIMACI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

ŞÖYLE Kİ:

GELAL, Hizmetler’in ifası için gereken ehliyetlere, yetki belgelerine, ruhsatlara, eğitim ve yeterliliklere sahip olduğunu GELAL’a bildiren TAŞIMACI’lar ile taşıtmasını engelleyecek herhangi bir kısıtlama olmaksızın kendisine ait ya da taşıtma yetkisine sahip olduğu eşyaları (“Eşya”) taşıtmak isteyen kişileri (“TAŞITAN”) bir araya getiren; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca aracı hizmet sağlayıcı sıfatını haiz sanal bir teknoloji platformudur. GELAL, aracı hizmet sağlayıcı olarak hizmetlerini, yazılım ve teknolojisi kendisine ait olan “www.gelal.com” internet sitesi (“Web Sitesi”) ve/veya GELAL mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) (bundan sonra Web Sitesi ve Mobil Uygulama birlikte “Uygulama” olarak anılacaktır) üzerinden sunmaktadır.

ŞİMDİ, DOLAYISIYLA, yukarıdaki hususlar ve karşılıklı taahhütler ışığında Taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

1. TANIMLAR

Eşya: TAŞITAN tarafından belirlenen ve TAŞIMACI’nın Eşya’yı teslim edeceği üçüncü kişiyi;

ALICI: TAŞITAN’a taşıtmasını engelleyen herhangi bir kısıtlama olmaksızın ait olan ya da TAŞITAN’ın taşıtma yetkisine sahip olduğu, TAŞIMACI tarafından sunulan Hizmet’e konu malları;

GELAL Müşteri Hizmetleri: TAŞIMACI ya da TAŞITAN’ın sipariş ve/veya onay aşamasında, eşyanın taşınmasında ya da taşınmasından sonra Hizmetler’e ilişkin destek alabilmek için arayabileceği çağrı merkezini;

Hizmet/ler: TAŞIMACI’nın Uygulama aracılığı ile TAŞITAN’a yaya olarak ya da çeşitli araçlar (motosiklet, ATV, otomobil, kamyonet, kamyon, tır, SUV, özel minibüs, otobüs, uçak, helikopter ve benzeri ulaşım araçları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanılarak sunulacak olan taşıma hizmetlerini;

TAŞIMACI Şifresi: GELAL tarafından TAŞIMACI’ya tanımlanan, TAŞIMACI’nın Uygulama’ya erişmesini ve Uygulama’yı kullanmasını sağlayan şifreli kimlik ve parola anahtarını;

Taşıma Bedeli:TAŞIMACI tarafından sunulacak olan Hizmetler karşılığında, Uygulama üzerinden TAŞITAN’dan tahsilatı yapılan toplam ödemeden GELAL Hizmet Bedeli çıkarıldıktan sonra TAŞIMACI’ya aktarılacak olan taşıma hizmet bedelini;

TAŞITAN :Hizmetler’e erişmek amacıyla Uygulama’yı kullanan, Eşya’yı taşıtmak isteyen, tüzel kişi veya 18 yaşından büyük gerçek kişiyi;

TAŞITAN Bilgileri: TAŞITAN’ın Hizmet talebi üzerine TAŞIMACI ile paylaşılacak olan isim, unvan, alım noktası adresi, iletişim bilgileri, gönderi bilgileri, teslim noktası adresi ve TAŞITAN tarafından Uygulama üzerinden sisteme girilmiş olan tüm kişisel bilgiler ve diğer bilgileri;

TAŞIMACI: Taşıma Bedeli karşılığında, Uygulama aracılığıyla sunulan Hizmetler’i ifa edecek olan, Hizmetler’in ifası için gereken izin, ehliyetler ve diğer belgelere sahip olduğunu belirten gerçek ve tüzel kişileri;

Uygulama: TAŞIMACI ile TAŞITAN’ı bir araya getiren, TAŞITAN’ın Hizmet taleplerinin karşılanması amacıyla Uygulama üzerinden Hizmet taleplerinin TAŞIMACI’ya iletilmesini sağlayan ve GELAL tarafından tasarlanmış olan, GELAL’ın münhasır takdirinde olarak zaman zaman güncellenebilen ya da değiştirilebilen, tüm mali ve telif hakları GELAL’a ait Web Sitesi ve Mobil Uygulama’yı ifade eder.

2. TAŞIMACI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. TAŞIMACI’nın Uygulamaya Kayıt Olması

2.1.1. Uygulama’ya TAŞIMACI olarak kaydolmak için GELAL tarafından talep edilen, Ek-1 “TAŞIMACI Olarak Kayıt Olmak İçin Gereken Belgeler” kapsamında belirtilen bütün belgeler eksiksiz ve güncel olarak temin edilecek ve GELAL’a Uygulama üzerinden sunulacaktır. Sunulan belge ve bilgilerdeki değişiklikler derhâl Uygulama üzerinden GELAL’a bildirilecektir.

2.1.2. Ek-1’de belirtilen belgelerinin eksiksiz olarak sunulmuş olması halinde dahi, GELAL TAŞIMACI’nın Uygulama’ya kayıt olma başvurusunu onaylamak zorunda değildir. GELAL’ın, hiçbir sebep göstermeksizin başvuruyu kabul etmeme hakkı saklıdır.

2.1.3. TAŞIMACI, Hizmetler’i sağlamak için GELAL tarafından belirlenen ve/veya mevzuatta öngörülen tüm lisanslara, belgelere, ruhsatlara, izinlere, onaylara ve yetkilere sahip olduğunu; ayrıca GELAL’ın, Hizmetler’in kalitesini sağlamak amacıyla her zaman belgeleri kontrol etme ve ek taleplerde bulunma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.1.4. TAŞIMACI, Hizmet’i herhangi bir araç vasıtasıyla sunacak olması halinde ilgili aracı kullanmak için yeterli seviyede tecrübeye ve geçerli bir kullanım belgesine sahip olduğunu, ayrıca trafik kuralları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal düzenlemeye uygun olarak kullanacağını kabul beyan ve taahhüt etmektedir. TAŞIMACI üçüncü kişilere ait bir araç vasıtasıyla Hizmetler’i sağlayacak olması durumunda bu aracı kullanmak için gerekli her türlü yasal izinlere sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.2. TAŞIMACI Şifresi

2.2.1. Hizmet’in sağlanması amacıyla sınırlı olarak Uygulama’ya giriş yapabilmesi ve Uygulama’da yer alan bilgilere erişebilmesi için TAŞIMACI’ya özel bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanacaktır. TAŞIMACI, kullanıcı adını ve şifresini gizli tutacağını, herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmayacağını, bu şifrenin yanlış kullanımından ya da çalınması/kaybolması hallerinden doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını, işbu maddenin ihlali ve/veya kullanıcı adı ve şifresinin hatalı kullanımı ya da çalınması/kaybolması hallerinde derhal GELAL Müşteri Hizmetleri’ne bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.3. TAŞIMACI ile TAŞITAN Arasında Hizmet İlişkisinin Kurulması

2.3.1. TAŞIMACI’nın, Uygulama çalışır ve çevrimiçi haldeyken TAŞITAN’ın Hizmet taleplerini, müsaitlik durumuna göre Uygulama üzerinden kabul etmesi sonucunda TAŞIMACI ile TAŞITAN arasında Hizmet ilişkisi kurulmuş olur. GELAL, aracı hizmet sağlayıcı olarak bu Hizmet ilişkisinin tarafı değildir.

2.3.2. TAŞIMACI ile TAŞITAN arasında Hizmet ilişkisi kurulmuş olması durumunda GELAL, TAŞIMACI’ya Uygulama aracılığıyla, Hizmet’in sunulabilmesi için alım noktası adresini ve gerekli TAŞITAN Bilgileri’ni Uygulama üzerinden sağlayacaktır. TAŞIMACI, uygulama üzerinden TAŞITAN ile doğrudan iletişim kuracaktır

2.3.3.TAŞIMACI, Hizmet ilişkisinin kurulması üzerine TAŞITAN’a Hizmet’i sunmak üzere belirtilen adrese doğru derhâl hareket eder.

2.4. TAŞITAN Bilgilerinin Gizliliği ve Korunması

2.4.1. TAŞIMACI, başta TAŞITAN’ın kişisel verileri olmak üzere tüm TAŞITAN Bilgileri’ni:

(i) Her ne sebeple olursa olsun, işbu Sözleşme kapsamında Hizmet’i sunmak dışında herhangi bir amaçla kullanmayacağını,

(ii) Hiçbir şart altında üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için azami özeni göstereceğini ve gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını,

(iii) GELAL tarafından öngörülen ve belirtilen amaçlar haricinde işlemesi halinde veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Kanun ve ilgili ikincil düzenlemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın mevzuattan doğan tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.4.2. TAŞIMACI, işbu madde kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda GELAL’ın itibar ve kâr kaybı ve ödemek zorunda kalacağı idari para cezaları dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, GELAL ve TAŞITAN’ın her türlü zararından münhasıran sorumlu olacağını, bu zararları GELAL’ın ilk talebi üzerine nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.5. TAŞIMACI Tarafından Hizmetler’in Sunulması

2.5.1. TAŞIMACI, Eşya’yı TAŞITAN tarafından belirlenen alım noktasından (“Teslimat Yeri”), TAŞITAN tarafından belirlenen zamanda teslim almak ve TAŞITAN tarafından belirlenen ALICI’ya, TAŞITAN tarafından belirlenen teslim noktasında teslim etmekle yükümlüdür. TAŞIMACI’nın Hizmetler’in sunulmasına ilişkin sorumlulukları Ek-2 “Taşıma Şartları” kapsamında belirlenmiştir.

2.5.2. TAŞIMACI, Uygulama’da çevrimiçiyken TAŞITAN’dan gelen talepleri birkaç kez reddetmesinin TAŞITAN açısından olumsuz bir deneyim oluşturacağını ve GELAL’ın itibarına zarar vereceğini kabul etmektedir. Dolayısıyla TAŞIMACI, Uygulama’da çevrimiçi durumda iken, ret için haklı sebeplerin varlığı haricinde, tüm TAŞITAN taleplerini kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. TAŞIMACI’nın işbu maddedeki yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, GELAL’ın işbu Sözleşme’yi sebep göstermeksizin fesih hakkı ve TAŞIMACI kullanıcı adı ve şifresini kullanım dışı bırakma hakkı saklıdır.

2.5.3. GELAL, TAŞITAN’a karşı, TAŞIMACI’nın davranışlarından, performansından, araçlarının bakımının takibinden ya da kontrollerinden ve Hizmet’in sunulmasından doğan zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. TAŞIMACI, GELAL’ın, TAŞITAN ile TAŞIMACI arasındaki Hizmet ilişkisinde taraf olmadığını ve bu bağlamda TAŞITAN ile TAŞIMACI arasındaki Hizmet ilişkisi kapsamında, TAŞITAN veya üçüncü kişilerin talepleri sebebiyle zarara uğraması halinde GELAL’ın her türlü zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.6. TAŞIMACI’nın Uymakla Yükümlü Olduğu Kurallar

2.6.1. TAŞIMACI, işbu Sözleşme süresince, Sözleşme kapsamında veya sonradan GELAL tarafından belirlenen kurallara ve işbu Sözleşme’nin Ek-2’sinde yer alan “Taşıma Şartları”na istisnasız olarak uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.6.2. TAŞIMACI, Hizmet’i herhangi bir araç vasıtasıyla sunuyor olması halinde, Hizmet’i sunduğu aracı her zaman temiz, bakımlı, teknik kontrol ve muayeneleri tam olarak yapılmış, ilgili mevzuata (örneğin, karayolunda seyreden bir araç ise karayolları trafik mevzuatı) uygun, güvenlik açısından gerekli tüm önlemler alınmış şekilde hazır tutacaktır.

2.6.3. TAŞIMACI, Eşya’nın, TAŞITAN’ın ve/veya GELAL’ın zarara uğramasına sebebiyet verecek her türlü fiil ve davranıştan kaçınacaktır. TAŞIMACI’nın işbu Sözleşme hükümlerine, uymakla yükümlü olduğu kurallara ve “Taşıma Şartları”na uygun davranmaması halinde meydana gelebilecek her türlü zarardan bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. GELAL’ın, Eşya, TAŞITAN veya herhangi bir üçüncü kişinin zarara uğramasına ilişkin herhangi bir taleple muhatap olması ve müşteri memnuniyeti ilkesi çerçevesinde TAŞITAN’ın, Eşya’nın veya herhangi bir üçüncü kişinin uğradığı zararı karşılamak durumunda kalması halinde, GELAL’ın karşıladığı zararın tamamını ve buna ek olarak uğradığı her türlü zararı TAŞIMACI derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. TAŞIMACI, GELAL’ın, meydana gelen zararı, Taşıma Bedeli’nden mahsup etme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

2.6.4. TAŞIMACI, Hizmet’i hukuka aykırı, kanun dışı amaçlar için sunmayacağını, aracı kesinlikle hasta, uykusuz, alkollü ve herhangi bir keyif verici maddenin etkisinde kullanmayacağını, bu yükümlülüklere aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde Sözleşme’nin derhâl feshedilebileceğini, her türlü zararın ve sorumluluğun kendisine yükleneceğini ve hakkında derhâl yasal işlem başlatılacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

2.7. Uygulama Üzerinden Yapılacak Yorum ve Puanlamalar

2.7.1. TAŞITAN ve TAŞIMACI, Uygulama aracılığı ile Hizmet’e ve/veya diğer tarafa puan verebilecek, kendi takdirlerinde olmak üzere birbirlerinden yorum ya da geri bildirim talebinde bulunabilecektir.

2.7.2. GELAL, TAŞITAN ile TAŞIMACI arasındaki iletişime müdahil olmayacak ve ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilafta herhangi bir görev üstlenmeyecektir. Ancak GELAL, yorumlarda yer alan ifadeleri, GELAL’ın faaliyet konusuyla ilgili herhangi bir durumda TAŞIMACI’nın onayı aranmaksızın üçüncü kişiler ile paylaşma hakkını saklı tutar. GELAL, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, TAŞIMACI ve/veya TAŞITAN tarafından bırakılan geri bildirim ve/veya yorumların içeriğinin genel ahlaka aykırı, küçük düşürücü nitelikte olması, bazı özel kişisel bilgiler içermesi, KVKK başta olmak üzere yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerini ve/veya GELAL’ın şirket politikalarını ihlal etmesi halinde, herhangi bir sebep göstermeksizin, ilgili yorumları düzenleme ve kaldırma hakkına sahiptir.

2.7.3. TAŞIMACI yazacağı yorumların içeriğinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını ve bu yorumlardan dolayı GELAL’ın herhangi bir zarara uğraması durumunda GELAL’ın her türlü zararını ilk talep üzerine nakden ve defaten GELAL’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.7.4. TAŞIMACI, Uygulama’ya erişim sağlamaya devam edebilmek için GELAL tarafından belirlenecek ve yine GELAL’ın takdirine bağlı olarak zaman zaman güncellenebilecek “ORTALAMA PUAN” seviyesinden aşağıya düşmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. TAŞIMACI puanının, “ORTALAMA PUAN”ın altına düşmesi durumunda TAŞIMACI’ya, puanını yükseltmesi için makul bir süre verilebilir. GELAL’ın münhasır takdirine bağlı olarak süre verilmişse TAŞIMACI, verilen bu süre içerisinde puanını ortalama puanın üzerine yükseltmezse, Uygulama’ya erişime imkân sağlayan kullanıcı adı ve şifrenin kullanım dışı bırakılabileceğini kabul etmektedir.

2.7.5. GELAL, TAŞITAN puanlamaları neticesinde, sürekli olumsuz puan ve yorum alan TAŞIMACI’nın kullanıcı adını ve şifresini tamamen kendi takdirinde olmak üzere askıya alma veya doğrudan iptal etme hakkını haizdir. TAŞIMACI, bu madde uyarınca GELAL’ın işbu Sözleşme’yi feshetme veya kullanıcı adı ve şifresini kullanım dışı bırakma hakkı olduğunu ve bu konuda herhangi bir itirazda bulunma hakkının bulunmadığını beyan ve kabul etmektedir.

2.8. Güncellemeler ve Konum Hizmetleri

2.8.1. TAŞIMACI, kendisine ait ve aktif olarak kullanmakta olduğu bilgisayar, cep telefonu ve/veya tablete indireceği Uygulama’ya ya da Uygulama’ya erişim sağladığı tarayıcıya ilişkin güncellemeleri takip edeceğini, kullandığı bilgisayar ve cep telefonu ve/veya tablete indireceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Uygulama ve tarayıcılara ilişkin yenilik ve güncellemelerin indirilmemesinden kaynaklanacak TAŞITAN memnuniyetsizlikleri münhasıran TAŞIMACI’nın sorumluluğundadır ve TAŞIMACI, bu sebeple GELAL’ın uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.8.2. TAŞIMACI, coğrafi konum bilgilerinin, Hizmet’in sağlanması amacıyla, kendisine ait olsun ya da olmasın, aktif olarak kullanmakta olduğu bilgisayar, cep telefonu ve/veya tablet aracılığıyla GELAL’a iletileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda TAŞIMACI, coğrafi konumu dâhil olmak üzere kişisel verilerinin:

(i) Uygulama’ya giriş yaptığı ve Uygulama üzerinden TAŞITAN taleplerini almak üzere çevrimiçi olduğu zaman ve TAŞITAN’a Hizmet verdiği aşamada GELAL tarafından izleneceğini;

(ii) Uygulama aracılığı ile Hizmetler’in sağlanmasından önceki ve Hizmetler’in sağlanması aşamalarında Hizmet’i talep eden TAŞITAN’lara ve ayrıca Hizmetler’in sunulması için gerekli olduğu ölçüde üçüncü kişilerle paylaşabileceğini kabul etmektedir.

3. ÖDEME VE SİGORTA KOŞULLARI

3.1. Ödeme Koşulları

3.1.1. TAŞIMACI’ya gerçekleştirdiği her bir Hizmet için Taşıma Bedeli ödemesi yapılacaktır. Ödemeler yalnızca GELAL ve/veya GELAL’ın yetkilendirdiği ödeme kuruluşunca, TAŞIMACI adına öncelikle TAŞITAN’dan tahsil edilecek olup, Ek-3’te yer alan “Finansal Şartlar” uyarınca TAŞIMACI’ya aktarılacaktır. TAŞIMACI Uygulama’da belirtilen Taşıma Bedeli ve belirli durumlarda söz konusu olacak bekleme ücretleri dışında TAŞITAN’dan ve/veya GELAL’dan ekstra bir ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.1.2. Uygulama aracılığıyla sunulan Hizmetler, TAŞIMACI tarafından doğrudan TAŞITAN’a sunulmaktadır. TAŞIMACI, tüzel kişilik olması durumunda işbu Hizmetler’e dair faturayı, gerçek kişi olması durumunda ise ilgili alındı makbuzu ya da sair geçerli ödeme alındı belgesini TAŞITAN’a ibraz etmekle yükümlüdür. GELAL, işbu Hizmet ilişkisinde taraf değildir, bu bağlamda fatura ve sair ödeme belgesinin sunulmasında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.1.3. TAŞIMACI, sunduğu Hizmet nedeniyle doğan her türlü verginin ödenmesinden bizzat sorumludur.

3.2. Sigorta ve Yetki Belgesi Zorunluluğu

3.2.1. TAŞIMACI, işbu Sözleşme’nin sanal ortamda akdedildiği tarihten itibaren Sözleşme’nin geçerli olduğu ve Hizmet verdiği süre boyunca, Hizmet sunmakta kullandığı aracı kullanmaya ve Hizmet’i sunmaya yetkili olduğunu, Hizmet’e ve bu aracın tüm zorunlu sigortalarına ve kullanımına dair yetki, ruhsat ve izinlerine sahip olduğunu beyan, taahhüt ve kabul etmektedir.

4. GELAL MARKASI’NIN KORUNMASI

4.1.TAŞIMACI, Sözleşme süresince GELAL’ın itibarını ve GELAL’ın marka değerini zedeleyecek faaliyetlerde bulunmayacağını, bu bağlamda özellikle GELAL’ın çalışma düzenine ve hizmet standartlarına uygun hareket edeceğini taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1.Uygulama’ya ilişkin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (“Fikri Mülkiyet”) GELAL’a aittir. TAŞIMACI, GELAL Hizmetler’ini, Uygulama ve GELAL’a ait bilgileri ve GELAL’ın Fikri Mülkiyet’ini ticari amaçlarla kullanamaz. TAŞIMACI, GELAL’ın izni olmaksızın, GELAL’ın Fikri Mülkiyet’ini çoğaltamaz, dağıtamaz, bunlardan türemiş çalışmalar ve tersine mühendislik faaliyetleri yapamaz veya hazırlayamaz ve de Uygulama’da yer alan hiçbir bilgiyi listeleyemez ve endeksleyemez. GELAL’ın Fikri Mülkiyet’i, GELAL ticari markaları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

5.2.İşbu Sözleşme kapsamındaki hiçbir hüküm, GELAL’ın sahibi olduğu herhangi bir fikri ve/veya sınai hakkın devri neticesini doğurmayacak olup; Sözleşme öncesinde, süresince ve/veya sonrasında Uygulama ve GELAL Hizmetleri ile ilgili var olan ve doğacak bütün haklar GELAL’a aittir. Bu kapsamda TAŞIMACI, Uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri, GELAL’ın sahibi olduğu yazılımları, markaları ve adları/unvanları, kullandığı sembolleri, logo ve işaretleri ile GELAL’ın sahibi olduğu diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını aynen ya da bunlarla karışıklık ve/veya haksız rekabet yaratacak derecede benzerlerini hiçbir şekil ve şart altında kullanmayacağını, tescil ettirmeyeceğini, onlar üzerinde hak iddia etmeyeceğini ve TAŞIMACI çalışanları, işverenleri, yöneticileri, ortakları ve/veya yüklenicilerinin de bu taahhütlere uygun hareket etmesini sağlayacağını kabul eder.

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.1. TAŞIMACI, GELAL’ın çalışanları, paysahipleri, yöneticileri, temsilcileri ve danışmanları tarafından TAŞIMACI’ya işbu Sözleşme süresince sözlü, yazılı veya başka bir şekilde açıklanan veya TAŞIMACI’nın başka bir surette öğrendiği, GELAL’ın her türlü ticari bilgileri; finansal bilgileri; teknik ya da fiyatlandırma bilgileri; ticari sırları; GELAL’ın üçüncü kişilerle olan sözleşmesel ve sözleşmesel olmayan her türlü ilişkileri ve bu ilişkilerin detayları; iş, ürün, satış, pazarlama, büyüme diğer her türlü ticari stratejileri; iş planları; geçmiş projelerine ve işlerine ilişkin ödeme, maliyet, fiyat ve kâr bilgileri; müşterileri, yatırımcıları, potansiyel yatırımcıları, sponsorları ve iş ortakları ve de bunlarla olan ilişkilerin detayları; GELAL’ın üçüncü kişilere vermiş olduğu her türlü taahhütleri; piyasa verileri; personeli, yetkilileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları ve GELAL ile ilişkili üçüncü kişiler ile ilgili, becerileri, uzmanlıkları, deneyim ve ücretleri gibi başta kişisel veriler olmak üzere her türlü bilgileri; know-how; formülleri; işlemleri; tasarımları; fotoğrafları; çizimleri; fikirleri; örnekleri ve diğer her türlü fikri ya da sınai mülkiyete konu eser, marka, tasarım ve patentleri dahil fakat bunlarla da sınırlı olmamak üzere GELAL ile ilgili her türlü bilgi, doküman, veri, kayıt ve görüşleri (“Gizli Bilgi”), GELAL’ın yazılı onayını almaksızın açıklamayacak veya burada belirtilen sunulma amacı dışında kullanmayacak ve iyiniyetle gizli tutacaktır.

6.2. TAŞIMACI, işbu Sözleşme süresi içinde ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden süre boyunca (en az 2 yıl boyunca ve her halükarda GELAL’ın söz konusu bilginin gizli kalmasındaki menfaati devam ettiği süre boyunca), söz konusu Gizli Bilgi’leri daima ve kesin olarak gizli tutacağını ve bunları üçüncü şahıslara açıklamayacağını ve bu Gizli Bilgi’ler ile ilgili olarak yetkisiz üçüncü şahıslarla konuşmayacağını ve bu Gizli Bilgi’leri işbu Sözleşme’nin gerektirdiği durumlar dışında hiçbir amaç ve sebeple kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. İşbu Sözleşme’nin gizliliğe ilişkin hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:

(i) Bu hüküm ihlal edilmeksizin, bilginin ilk sunulduğu zamanda, söz konusu bilginin hali hazırda sunulan Taraf’ın bilgisi dâhilinde olması;

(ii) Bu hüküm ihlal edilmeksizin, kamuya açık olması veya kamuya açık hale gelmesi; veya

(iii) Bilginin (a) mevzuat veya adli ya da idari makam kararı uyarınca; (b) bir dava ya da yargılamada veya kovuşturma yahut soruşturmada kullanılmak üzere açıklanmış olması durumunda.

6.4.GELAL, TAŞIMACI’nın kişisel verilerini “GELAL Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”nde belirtilen şekilde KVKK’ye uygun olarak işlemektedir.

7. REKABET ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

7.1.TAŞIMACI, işbu Sözleşme süresince ve işbu Sözleşme sona erdikten sonraki 2 (iki) yıl boyunca, GELAL’ın iş modeli ile rekabet halinde olabilecek herhangi bir şirket kurmayacağını ve herhangi bir iş yapmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

7.2.TAŞIMACI, Uygulama üzerinden iletişime geçtiği TAŞITAN’lar ile herhangi başka bir platform üzerinden veya doğrudan iletişim kurmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

8. BEYANLAR VE TAAHHÜTLER

8.1. TAŞIMACI, işbu Sözleşme hükümlerinin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart veya genel işlem şartı içermediğini, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil etmediğini, mevzuata uygun olarak hazırlandığını kabul ve beyan etmektedir. TAŞIMACI işbu Sözleşme’nin akdedilmesi sürecinde GELAL ile müzakere etme hakkına sahiptir; bu bağlamda işbu Sözleşme ile ilgili değişiklik taleplerini GELAL’a iletebilir. GELAL tarafından söz konusu değişiklik talepleri incelendikten sonra Taraflar arasında bir müzakere süreci başlayacak ve Sözleşme bu müzakere süreci sonunda Taraflar’ın üzerinde mutabık kaldığı haliyle akdedilecektir.

8.2. TAŞIMACI, Sözleşme tarihi itibari ile, aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmektedir:

(i) Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ifa ederken tüm yasalara, uygulamalara, yönetmeliklere, kurallara ve diğer mevzuat hükümlerine uyacağını;

(ii) İşbu Sözleşme’yi akdetmek ve yerine getirmek için gerekli tüm yetkileri haiz olduğunu;

(iii) İşbu Sözleşme’yi akdedenlerin kendi adına hareket ettiğini ve usulüne göre yetkilendirilmiş olduğunu;

(iv) İşbu Sözleşme’nin hukuka uygun, geçerli ve yükümlülüklerinin bağlayıcı olduğunu ve hükümlerinin ilgili Taraf için uygulanır olduğunu;

(v) İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi ve uygulanabilmesi için başka hiçbir kişinin onayının alınmasının gerekli olmadığını;

(vi) İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi ve ifa edilmesinin kendisinin taraf olduğu veya kendisi bakımından bağlayıcı olan başka bir sözleşmeyi ihlal etmediğini veya bağlayıcı olan veya işleri, mülkleri veya varlıklarının tabi olduğu ilgili hukuku ihlal etmediğini;

(vii) İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemleri önemli ölçüde ve olumsuz olarak etkileyebilecek, kendisine karşı açılmış hiçbir dava, iddia, şikayet veya idari ve kanuni kovuşturma olmadığını; ve

(viii) İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemleri ifa etmesini önemli ölçüde veya olumsuz olarak etkileyebilecek başkaca hiçbir yükümlülüğünün mevcut bulunmadığını.

9. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

9.1. TAŞIMACI, istediği anda ve sebep göstermeksizin GELAL üyeliğini iptal@gelal.com adresine e-posta atarak sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak TAŞIMACI’nın iptal anına kadar kazandığı haklar ve yüklendiği sorumluluklar saklı kalacaktır. GELAL, üyelik sona erdikten sonra dahi, ilgili mevzuatlar gereği elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtları işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklayacaktır.

9.2. GELAL işbu Sözleşme’yi her zaman herhangi bir sebep göstermeksizin feshetme ve kullanıcı adı ve şifrelerini kullanım dışı bırakma veya askıya alma hakkına sahip olacaktır. Sözleşme’nin feshedilmesi halinde TAŞIMACI yalnızca o ana kadar Sözleşme kapsamında hak kazandığı Taşıma Bedeli’ni talep edebilecektir. Ancak TAŞIMACI, GELAL’ın herhangi bir zarara uğramış olması halinde ilgili zararı Taşıma Bedeli’nden mahsup etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

9.3.GELAL özellikle aşağıdaki hallerde derhal ve herhangi bir sebep göstermeksizin, tamamen kendi takdirinde olmak üzere TAŞIMACI’nın işbu Sözleşmenin kullanıcı adını ve şifreyi kullanmasını engelleyebilir ya da sınırlayabilir:

(i) TAŞIMACI’nın işbu Sözleşme hükümlerini ve Taşıma Şartları’nı ihlali halinde;

(ii) TAŞIMACI’nın, GELAL’ın itibarını, Hizmetler’in kalitesini ya da TAŞITAN ile GELAL arasındaki güven ilişkisini zedeleyecek bir eylemde bulunması durumunda; veya

(iii) TAŞIMACI’nın, GELAL’ın markalarına, itibarına ya da ticari faaliyetine zarar verecek herhangi bir eylemde bulunması hallerinde.

9.4.Bu kapsamda yapılacak Sözleşme’nin feshi işlemi Uygulama üzerinden TTK m. 18/3 uyarınca herhangi bir fesih bildirimine gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir. Taraflar bu noktada fesih işleminin gerçekleşmesine ilişkin ispatın GELAL’ın kayıtlarıyla da gerçekleştirilebileceğini; bu durumun TAŞIMACI’nın ispat yükünü ortadan kaldırmadığını ve işin doğası gereği gerekli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

10. TEMLİK

10.1.Aksi işbu Sözleşme’de belirtilmedikçe, işbu Sözleşme ile TAŞIMACI’ya sağlanan haklar ve yükümlülükler GELAL’ın önceden yazılı onayı alınmaksızın temlik ve devir edilemez veya elden çıkarılamaz.

11. BİLDİRİMLER

11.1. Kanunda veya işbu Sözleşme’de aksi öngörülmedikçe, bir Taraf’ça diğerine gönderilecek işbu Sözleşme ile ilişkili herhangi bir bildirim TAŞIMACI’ya yöneltilmişse TAŞIMACI’nın Uygulama üzerinden sisteme kaydedilen iletişim bilgilerine, GELAL’a yöneltilmişse aşağıda belirtilen adrese (taahhütlü posta, kurye veya daha sonra bu maddede sayılan diğer yöntemlerde gönderilmek üzere e-posta yoluyla) gönderilecektir:

E-posta: info@gelal.com
Adres: Barbaros Mah. Al Zambak Sok. Varyap Meridian A Blok Grand Tower No: 2/85 Ataşehir/İstanbul

11.2. Aşağıdaki şekilde gönderilen bildirimler, aşağıdaki tarihlerde ulaşmış sayılacaktır:

(i) Kurye yoluyla gönderilmişse: kuryenin adrese teslim ettiği tarihte;

(ii) Taahhütlü mektup yoluyla gönderilmişse: iadeli taahhütlü posta alındı belgesinin kaydedildiği tarihte; veya

(iii) E-posta yoluyla gönderilmişse: e-postadaki bilgileri içeren yazılı belgenin kurye veya taahhütlü mektupla gönderilmesini takiben bunların teslim alındığı tarihte.

12. BÖLÜNEBİLİRLİK

12.1.İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümleri bu durumdan etkilenmeyecek ve yürürlükte kalan her bir hüküm en geniş kapsamıyla geçerli ve uygulanabilir olacaktır. Kısmi geçersizlik durumunda, Taraflar geçersiz veya uygulanmaz hükmün yerini Taraflar’ın işbu Sözleşme kapsamında korunması arzu edilen menfaatlerinin korunmasına en iyi şekilde imkân verecek geçerli ve uygulanabilir bir hüküm ile değiştirmeyi kabul etmektedirler.

13. ORTAKLIK

13.1. GELAL, Kanun ve Yönetmelik uyarınca Türkiye’de yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcıdır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin hiçbir hükmünün, aksi işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmedikçe, Taraflar arasında herhangi bir ortaklık, acentelik, işçi-işveren, danışmanlık, komisyonculuk veya benzer bir ilişki yaratmadığını, Taraflar’ın birbirinden bağımsız birer tüzel veya gerçek kişi olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

13.2.TAŞIMACI, hiçbir şart altında GELAL adına ve hesabına işlem yapmaya yetkili kılınmamıştır.

14. TEK BİR SÖZLEŞME

14.1.İşbu Sözleşme ve ekleri, işbu Sözleşme’de belirtilen diğer belgelerle birlikte işbu Sözleşme’nin konusu bakımından Taraflar arasındaki tüm anlaşmaları içerir ve daha önceden hazırlanan tüm mutabakatlar, sözleşmeler, beyanlar, konuşmalar ve yazışmaları ilga etmektedir.

15. DEĞİŞİKLİK

15.1.GELAL, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Sözleşme’yi, herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. Yapılan değişiklikler, Web Sitesi ya da Mobil Uygulama üzerinde yayımlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer. TAŞIMACI’nın Sözleşme’nin değiştirilmiş haliyle bağlı olmayı arzu etmemesi halinde Sözleşme’yi feshetme yahut ilgili değişikliklere ilişkin revizyon taleplerini GELAL’a ileterek yeni bir müzakere süreci başlatma hakkı saklıdır.

16. FERAGAT VE HAKLARIN KULLANILMASI

16.1.İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hak veya imtiyazın GELAL tarafından kullanılmaması veya kullanılmasının gecikmesi GELAL’ın söz konusu hak veya imtiyazdan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

17. MÜCBİR SEBEP

17.1.Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda GELAL, işbu Sözleşme ile kararlaştırılan yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep durumunda GELAL’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; GELAL’ın kontrolü haricinde ve GELAL’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemeyeceği, kaçınılamayacak olaylar ve GELAL’ın Sözleşme’den doğan borçlarının ifasını imkansız kılan ya da aşırı güç bir duruma getiren bütün olaylar olarak yorumlanacaktır.

18. SÖZLEŞME’NİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI

18.1.Emprevizyon teorisi kapsamında Sözleşme’nin uyarlanmasının gerekmesi halinde İşbu Sözleşme’nin değişen koşullara ne şekilde uyarlanacağını takdir yetkisi GELAL’a ait olacaktır.

19. SEÇİMLİK HAK VE YETKİLERİN KULLANILMASI

19.1.Sözleşme’de seçimlik hak veya yetki bulunduğu durumlarda bu hak veya yetkiler GELAL tarafından kullanılacaktır.

20. YÜRÜRLÜK VE DELİL SÖZLEŞMESİ

20.1.2 İşbu Sözleşme, www.gelal.com Web Sitesi’nde ya da Mobil Uygulama üzerinde üyelik oluşturulması esnasında TAŞIMACI tarafından sanal ortamda kabul edilmesiyle yürürlüğe girer. TAŞIMACI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda GELAL veri tabanlarında, sunucularında tutulan elektronik ve sistem kayıtların, GELAL ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, GELAL çağrı merkezi ses kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; işbu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İşbu delil sözleşmesi kapsamında TAŞITAN’ın ispat gücünü herhangi bir şekilde ortadan kaldırmamak amacıyla TAŞITAN’ın herhangi bir adli süreçte GELAL kayıtlarında tutulan delillere erişim hakkı saklıdır.

21. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

21.1. İşbu Sözleşme Türk kanunlarına göre imzalanmış; Türk kanunlarına tabi olacak ve Türk kanunlarına göre yorumlanacaktır.

21.2. Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşme’yle ilişkili olan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

Ek-1: TAŞIMACI Olarak Kayıt Olmak İçin Gereken Belgeler
Ek-2: Taşıma Şartları
Ek-3: Finansal Şartlar

EK-1: TAŞIMACI OLARAK KAYIT OLMAK İÇİN GEREKEN BELGELER

GELAL sistemine üye olmak isteyen TAŞIMACI’lardan birtakım belgeler ve bilgiler talep edilmektedir. Bu kapsamda Uygulama’ya, TAŞIMACI olarak kayıt olmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri GELAL’a sunmakla yükümlüdür:

Tacir veya Esnaf Olmayan Gerçek Kişiler

- Kimlik fotokopisi,
- Ehliyet fotokopisi,
- Adli sicil kaydı,
- Elektronik Posta Adresi.

Tacir veya Esnaf Olan Gerçek Kişiler

- Kimlik fotokopisi,
- Adli sicil kaydı,
- Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası.

Tüzel Kişiler

- Ticaret unvanı,
- MERSİS numarası,
- Merkez adresi,
- Tebligata elverişli KEP adresi,
- Hizmet, bir araç kullanmak suretiyle sunulacaksa, bu aracı sürmeye uygun sınıfta geçerli güncel ehliyet fotokopisi,
- Hizmet verilecek aracın güncel ruhsat fotokopisi,
- Geçerli, güncel zorunlu yetki ve sigorta belgelerinin fotokopileri,

GELAL’ın tüm bu belgelerin yanı sıra başkaca belgeler talep etme hakkı saklıdır.

EK-2: TAŞIMA ŞARTLARI

TAŞIMACI, Taşıma Şartları’na istisnasız olarak uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

1. TAŞIMAYA İLİŞKİN KURALLAR

1.1. GELAL TARİFELERİ

Hemen Gelal Tarifesi: Hemen Gelal tarifesi ile onaylanan taşıma siparişleri, Uygulama ekranında gösterilen saatte teslim alınmalı, hemen yola çıkılarak ekranda belirtilen süre içinde teslim edilmelidir. Bu tarifede TAŞIMACI sadece ilgili müşterinin taşımasını yapmalı ve TAŞIMACI’nın aracında başka bir müşterinin Eşya’sı olmamalıdır.

Geçerken Gelal Tarifesi: Geçerken Gelal tarifesi ile TAŞIMACI, taşıma siparişini onayladığı ekranda Eşya’yı ne zaman teslim alacağını belirtir ve belirttiği saatte Eşya’yı teslim almak zorundadır. Bu tarife ile kabul edilen taşımalar, şehir içi ve şehirler arası olarak iki farklı şekilde olabilir. Şehir içi taşımalarda Eşya’nın uygulama ekranında belirtilen gün teslim alınması ve aynı gün içinde teslim edilmesi gerekir. Şehirler arası taşımalarda ise, Eşya’nın hazır olduğu saatten sonra 24 saat içinde teslim alınarak hemen yola çıkması gerekir. Şehirler arası taşımalar, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün müsaade ettiği zaman dilimleri içerisinde gerçekleşmelidir.

1.2. TAŞIMACI’NIN SORUMLULUKLARI

1.2.1. Teslimat Süresi

GELAL Uygulaması’nda 2 farklı tarife sunulmaktadır. TAŞIMACI’lar, TAŞITAN’ın onayladığı tarife doğrultusunda teslimat gerçekleştirmekle yükümlüdür.

1.2.2. Siparişin İptali

Sözleşme şartları saklı kalmak üzere; TAŞIMACI, onayladığı bir siparişi iptal etmesi ya da haklı bir sebep göstermeksizin siparişi teslim almaması halinde, GELAL’ın yönlendireceği ve/veya TAŞITAN’ın bulacağı yeni TAŞIMACI’nın Taşıma Bedeli farkını ödemeyi kabul eder. TAŞIMACI, GELAL’da bakiyesinin bulunması durumunda, bu ücret farkının hesabından düşmesini kabul eder.

1.2.3. Teslim Alırken

Yaya ve motor kuryeler Eşya’yı teslim almadan önce; Eşya, ambalajı hiç açılmamış sıfır bir ürün ise, kutunun hasarsız teslim alındığından emin olmak için uygulama üzerinden fotoğrafını çekmekle yükümlüdür. Taşınacak eşya ikinci el ise, eşyanın hasarsız teslim alındığından emin olmak için Eşya’nın kutulu ve kutusuz fotoğrafını uygulama üzerinden çekmek zorundadır.

Yaya ve motorlu kurye TAŞIMACI’lar ile evden eve taşıma yapan TAŞIMACI’lar Eşya’ları kattan teslim alacağını ve yine kata teslim edeceğini kabul eder. Diğer taşımalarda, Eşya TAŞITAN’dan araç yanında teslim alınır, ALICI’ya araç yanında teslim edilir. Ancak “kata teslimat” olarak belirtilen Eşya’ları kattan teslim alarak kata teslim edeceğini kabul eder. Bu hizmet ücreti, uygulamada sipariş onaylama ekranında görülecektir. Nakliye ve evden eve taşıma yapan TAŞIMACI’lar, uygulamada “yardımcı eleman” seçeneği belirtilen siparişlerde, eşyaların kattan alınarak kata teslim edilebilmesi için adrese yardımcı bir eleman ile gideceğini kabul eder.

1.2.4. Teslim Ederken

Yaya ve motor kuryeler Eşya’yı teslim ederken; taşınan eşya, ambalajı hiç açılmamış sıfır bir ürün ise kutunun hasarsız teslim edildiğini kanıtlamak için uygulama üzerinden fotoğrafını çekmekle yükümlüdür. Taşınan eşya ikinci el ise, Eşya’nın hasarsız teslim edildiğini kanıtlamak için Eşya’nın kutulu ve kutusuz fotoğrafını uygulama üzerinden çekmek zorundadır. Aksi halde, TAŞITAN hasar bildirimi yaptığında sorumluluk TAŞIMACI’ya aittir.

Yaya ve motorlu kurye TAŞIMACI’lar ile evden eve taşıma yapan TAŞIMACI’lar Eşya’ları kattan teslim alacağını ve yine kata teslim edeceğini kabul eder. Diğer taşımalarda, Eşya TAŞITAN’dan araç yanında teslim alınır, ALICI’ya araç yanında teslim edilir.

1.2.5. Onay Süreçleri

TAŞIMACI’nın Eşya’yı TAŞITAN’dan teslim aldığını Uygulama üzerinden beyan etmesi gerekmektedir.

Eşya’nın ALICI’ya teslim edileceği adrese ulaşıp, fotoğrafları çekilen Eşya’yı ALICI’ya teslim ettiğinde, TAŞIMACI’nın, ALICI’dan “Teslim Aldım” onayı istemesi gerekir. Eşya’nın teslim edildiğinin kanıtlanabilmesi için ALICI veya TAŞITAN tarafından “Teslim Aldım” onayı verilmesi gerekir.

1.3. BEKLENMEYEN DURUMLAR

1.3.1. Beklenmeyen Durumlar

Beklenmeyen durumlar (kaza, hastalık vb.) nedeniyle, Hizmet vermeyi kabul eden TAŞIMACI tarafından Eşya’nın teslim edilmesi mümkün olmadığında, TAŞIMACI durumu derhal GELAL Müşteri Hizmetleri’ne haber vermekle yükümlüdür. TAŞIMACI, beklenmeyen duruma ilişkin belgeleri (kaza raporu, sağlık raporu vb.) GELAL’a ibraz etmek zorundadır. Beklenmeyen durum nedeniyle Eşya’nın hasar görmesi halinde, ortaya çıkan zarardan kusuru nispetinde TAŞIMACI sorumludur. Eşya, beklenmeyen durum nedeniyle herhangi bir zarar görmediyse ve teslime elverişli ise; TAŞIMACI’ya en yakın konumdaki bir başka TAŞIMACI, ilgili Eşya’yı TAŞIMACI’dan teslim almak ve ALICI’ya teslim etmek üzere görevlendirilir.

1.3.2. Kayıp ve Çalıntı Durumları

TAŞIMACI, teslim aldığı Eşya’nın kaybolması ya da çalınması halinde, GELAL Müşteri Hizmetleri’ni derhâl arayıp durumu bildirecek ve ardından en yakın polis merkezine giderek ifade verecektir. TAŞIMACI, duruma ilişkin polis/savcılık ve sorgu/ifade tutanaklarını GELAL ile eksiksiz olarak paylaşmakla yükümlüdür. Şüpheli durumlarda ve kayıp, çalıntı, kaza halleri vb. sebeplerle ortaya çıkan zarardan, kusuru nispetinde TAŞIMACI sorumludur.

1.4. İŞLEYİŞE DAİR DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR

1.4.11TAŞIMACI, Taşıma Bedeline ek olarak, Bekleme Ücreti dışında hiçbir surette ekstra ücret talep edemez.

1.4.2TAŞIMACI bir siparişi onayladıktan sonra, o sipariş için müşteriye doğrudan hizmet veremez. Aksine durumun tespiti halinde, Sözleşme derhal feshedilir.

1.4.3TAŞIMACI’nın telefonunun daima ulaşılabilir olması gereklidir. TAŞIMACI bir siparişi onayladıktan sonra, o siparişi teslim edene kadar konum servisini kapatmaz, uygulamanın ya da telefonun sürekli açık olması gerekir. (Seyir halinde iken telefonu mutlaka araç şarjına takılı olmalı ya da yanında Powerbank bulundurmalıdır.)

1.4.4 TAŞIMACI adrese ulaştığında adreste kimsenin olmadığını tespit ederse, sırası ile şu kişileri aramakla yükümlüdür: (i) Teslim alınacak ya da teslim edilecek kişi, (ii) GELAL destek ekibi. GELAL destek ekibinden onay almadan adresten ayrılamaz.

1.4.5 Taşıma hizmeti esnasında bir kaza ya da hasar meydana gelmesi durumunda, derhal GELAL destek ekibinin aranması ve detaylı bilgi verilmesi gereklidir. GELAL gerekli gördüğü durumlarda, hasar ve kaza raporu talep edebilecektir.

1.4.6Eşya’nın çalınması durumunda durum derhal GELAL’a sözlü olarak bildirilecek, akabinde en yakın polis merkezine ifade verilerek, ilgili tutanak GELAL ile paylaşılacaktır. Çalınan eşyalardan her zaman TAŞIMACI bizzat sorumlu olacak ve TAŞITAN ile GELAL’ın her türlü zararını derhal karşılayacaktır.

1.4.7TAŞIMACI ayrıca söz konusu olabilecek her türlü şüpheli durumda taşıma hizmetini sunmaktan imtina edebilecek ancak mevcut durumu detaylarıyla birlikte derhal GELAL’a sözlü ve yazılı olarak iletecektir.

1.4.8TAŞIMACI, bekleme durumlarında GELAL Müşteri Hizmetleri’nden onay almadan Eşya’nın teslim alınacağı ya da teslim edileceği adresten ayrılamaz.

1.5. NORMAL BEKLEME SÜRELERİ VE FAZLADAN BEKLEME SÜRELERİ İÇİN BEKLEME ÜCRETİ

TAŞIMACI’nın, TAŞITAN tarafından Eşya’nın teslim edilmesi veya ALICI tarafından Eşya’nın teslim alınması esnasında bekletilmemesi esastır. Ancak TAŞIMACI, bekleme durumlarında GELAL Müşteri Hizmetleri’nden onay almadan Eşya’nın teslim alınacağı ya da teslim edileceği adresten ayrılamaz. TAŞIMACI, aşağıdaki normal bekleme süreleri boyunca herhangi bir ek ücret olmaksızın bekleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:

(i) Evrak, doküman, paket vb. Eşya için 10 dakika;
(ii) 40 - 450 Desi arası Eşya için 15 dakika;
(iii) 450 - 1000 Desi arası Eşya için 20 dakika;
(iv) 1 m3 - 5 m3 arası Eşya için 30 dakika;
(v) 5 m3 - 10 m3 arası Eşya için 45 dakika;
(vi) 10 m3 - 30 m3 arası Eşya için 60 dakika;
(vii) 30 m3 - 60 m3 arası Eşya için 90 dakika;
(viii) 60 m3 üzeri Eşya için bekleme süresi 120 dakika.

TAŞIMACI’nın herhangi bir sebepten dolayı daha fazla bekletilmesi durumunda, normal bekleme sürelerini aşan beklemeler için, TAŞIMACI’nın kabulüne bağlı olarak, teslimat gerçekleşene kadar “Bekleme Ücreti” ortaya çıkacaktır. TAŞIMACI, fazladan bekleme süresi boyunca, aşağıda belirtilen Bekleme Ücreti’ne hak kazanacaktır:

(i) 4 saate kadar fazladan beklenen her bir dakika için 1 TL;
(ii) 4-8 saat arası fazladan bekleme için 300 TL;
(iii) 8-24 saat arası fazladan bekleme için 450 TL;
(iv) Sonraki her bir 24 saat fazladan bekleme için 450 TL.

2. İPTAL KOŞULLARI

2.1. ERKEN İPTAL

TAŞIMACI, aksi işbu Sözleşme’de düzenlenmedikçe, siparişin TAŞIMACI tarafından onaylandıktan sonra iptal edilmesi halinde, Taşıma Bedeli’nin %3’üne hak kazanır.

Evden eve taşımalarda TAŞIMACI, aksi işbu Sözleşme’de düzenlenmedikçe, siparişin teslim tarihinden 48 saat öncesine kadar iptal edilmesi halinde, Taşıma Bedeli’nin %10’una hak kazanır.

2.2. GEÇ İPTAL

TAŞIMACI, aksi işbu Sözleşme’de düzenlenmedikçe, siparişin TAŞIMACI göreve başladıktan sonra iptal edilmesi halinde, Taşıma Bedeli’nin %7’sine hak kazanır.

TAŞIMACI, aksi işbu Sözleşme’de düzenlenmedikçe, siparişin TAŞIMACI yükleme adresine geldikten sonra iptal edilmesi halinde, Taşıma Bedeli’nin %15’ine hak kazanır.

Evden eve taşımalarda TAŞIMACI, aksi işbu Sözleşme’de düzenlenmedikçe, onayladığı siparişin teslim tarihinden önceki son 48 saat içinde iptal edilmesi halinde, Taşıma Bedeli’nin %15’ine; TAŞIMACI Eşya’yı teslim almak üzere belirlenen adrese ulaştıktan sonra iptal edilmesi halinde Taşıma Bedeli’nin %25’ine hak kazanır.

3. TAŞINMASI YASAK OLAN VE TAŞIMACI’LARIN KABUL ETMEMESİ GEREKEN GÖNDERİLER

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu gereği posta tekeline giren her türlü gönderiler (mektup, zarf, üzerinde haberleşme niteliğinde yazılar bulunan kartlar vs.) ile aşağıdaki ürünlerin TAŞIMACI tarafından taşınması yasaktır:

(i) Tabiatları ve mahiyetleri veya ambalajları dolayısıyla kişileri tehlikeye düşürebilecek, posta gönderilerine zarar verebilecek, parlayıp alevlenebilecek veya patlayabilecek tehlikeli maddeler ile benzeri maddeler,
(ii) Bozulabilecek biyolojik maddeler ve radyoaktif maddeler,
(iii) Afyon, morfin, kokain ve esrar gibi uyuşturucu maddeler,
(iv) Canlı, cansız hayvanlar,
(v) Üzerinde genel ahlak kurallarına aykırı veya güvenliği bozucu ve bir suç işlenmesini teşvik edici işaret, resim ve yazılar taşıyan posta gönderileri,
(vi) İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde,
(vii) Para, çek, senet vb. kıymetli evrak ile altın, gümüş gibi değerli taşlar ve ziynet eşyaları,
(viii) Kısa sürede bozulabilecek; et, tavuk, balık, bağırsak, ham deri, mutfak yağları ve yumurta, sıvı deterjan, makine yağları, plastik ve yağlı boyalar,
(ix) İnce ambalaj içinde ağır, sivri, ambalajı yırtabilecek maddeler,
(x) Mermi, boş kovan, tabanca, av tüfekleri, her türlü havalı ve ateşli silah.,
(xi) Sarımsak, soğan vb. kokusu diğer gönderilere sinebilecek ürünler,
(xii) Organ ve cenaze,
(xiii) Alkol, tütün ve tütün mamulleri.

EK-3: FİNANSAL ŞARTLAR VE ÖDEME

1. TAŞIMACI, Eşya’ya gelebilecek zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek talepleri karşılamaya yetecek düzeyde finansal olanaklara sahip olduğunu, Hizmet’e konu Eşya’yı taşımadan önce bu hususu ayrıca ve özellikle değerlendirdiğini, olası zararlara karşı güncel ve geçerli bir sigortasının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. TAŞIMACI; gerçekleştirdiği ve/veya Taşıma Bedeli almaya hak kazandığı her Hizmet için, Uygulama’da, taşıma mesafesine paralel olarak tespit edilen Taşıma Bedeli ödemesine hak kazanacaktır. Taşıma Bedeli ve GELAL Hizmet Bedeli, TAŞITAN’dan, yetkili ve lisanslı ödeme kuruluşu tarafından tahsil edilecektir. Tahsil edilen toplam bedelin %12’si GELAL Hizmet Bedeli’dir. GELAL Hizmet Bedeli mahsup edildikten sonra Taşıma Bedeli 7 iş günü içinde, TAŞIMACI’nın sistemde kayıtlı olan Banka hesabına yatırılacaktır. Bankalar kaynaklı kesintiler ve gecikmelerden GELAL hiçbir durumda sorumlu tutulmayacaktır.